Strona główna Aktualności Rynek pracy w Polsce Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +8%

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +8%

Powrót

Pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni co do chęci powiększania swoich zespołów. Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, pozytywne prognozy na IV kwartał odnotowano we wszystkich regionach oraz w 9 z 10 badanych sektorach kraju. Pośród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji triumfuje Produkcja przemysłowa. Gonią ją Budownictwo, Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy.

 

Jak wynika z opublikowanego dziś przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup, kwartalnego raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +8%. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na tym samym poziomie, natomiast w ujęciu rocznym spada o 1 punkt procentowy. Spośród przebadanych w Polsce pracodawców, 12% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 5% zamierza redukować etaty a 78% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.


„Z punktu widzenia osób poszukujących pracy, sytuacja na rynku konsekwentnie i wyraźnie się poprawia”, - komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. „Każdego roku po wakacjach można spodziewać się spadku ilości ofert pracy sezonowej, lecz nie wpłynie to na sytuację na rynku pracy. Optymistyczny trend na rynku pracy trwa od dłuższego czasu i swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej branż. Obserwowany czas kandydata wpłynął na przedefiniowanie polityki personalnej w wielu organizacjach, które starają się przyciągnąć do siebie nowych pracowników nie tylko zwiększaniem stawek płac, ale także pozafinansowymi benefitami”, dodaje Iwona Janas.


Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ciągu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

 

W dziewięciu z dziesięciu badanych sektorach kraju prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2017 r. jest dodatnia. Największy wzrost zatrudnienia przewidują pracodawcy w sektorze Produkcja przemysłowa, zgodnie z ich deklaracjami prognoza netto zatrudnienia wynosi +19%. Stały wzrost zatrudnienia przewidywany jest w sektorze Budownictwo, dla którego prognoza wynosi +14%, a znaczny wzrost wskaźnika na poziomie +11% spodziewany jest zarówno w sektorze Transport/ Logistyka/ Komunikacja a także w Handlu detalicznym i hurtowym. Pracodawcy z Instytucji sektora publicznego oczekują średniego wzrostu zatrudnienia, deklarując prognozę zatrudnienia na poziomie +7%, natomiast w sektorach Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo oraz Restauracje/Hotele prognoza wynosi +6%. Jednocześnie w sektorze Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi przewiduje się brak zmian w zakresie tempa wzrostu zatrudnienia, z prognozą netto zatrudnienia wynoszącą 0%.


Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q4 2017 r. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza uległa poprawie w siedmiu z dziesięciu badanych sektorów. Pracodawcy z sektora Produkcja przemysłowa deklarują znaczny wzrost o 13 punktów procentowych, podczas gdy prognoza w sektorze Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi uległa poprawie o 5 punktów procentowych. W oparciu o deklaracje pracodawców z sektorów Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy, odnotowano nieznaczny wzrost o 3 punkty procentowe. Natomiast pracodawcy w sektorze Budownictwo deklarują spadek o 3 punkty procentowe. W pozostałych sektorach prognoza utrzymuje stosunkowo stabilny poziom lub nie zostały odnotowane żadne zmiany.


W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym w czterech z dziesięciu badanych sektorów miała miejsce poprawa wskaźników. Najistotniejszy do odnotowania wzrost o 6 punktów procentowych zadeklarowano w sektorze Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, podczas gdy w sektorach Kopalnie/Przemysł wydobywczy oraz Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo prognoza zatrudnienia wzrosła o odpowiednio 3 i 2 punkty procentowe. Jednocześnie w dwóch kolejnych sektorach prognoza uległa pogorszeniu. Zgodnie z deklaracjami pracodawców z sektora Transport/Logistyka/Komunikacja perspektywa spadła o 4 punkty procentowe, natomiast w sektorze Restauracje/Hotele odnotowała spadek o 3 punkty procentowe.


Wzrost zatrudnienia w IV kwartale 2017 roku przewidywany jest przez pracodawców we wszystkich sześciu regionach.
W oparciu o deklaracje pracodawców, najwyższy wynik prognozowany jest w regionie Południowo-Zachodnim (+14%). Natomiast perspektywa w regionach − Centralnym, Wschodnim i Północnym – wynosząca +9% wskazuje na zauważalnie optymistyczny trend dla osób poszukujących pracy. Prognozy wskazują na zauważalny optymizm także w regionie Południowym, gdzie perspektywa wynosi +8%, podczas w regionie Północno-Zachodnim prognoza na poziomie +6% wskazuje umiarkowany optymizm.

 

Wykres 3. Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q4 2017 r.; podział wg Eurostat. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Na Północy prognoza uległa wartej odnotowania poprawie o 6 punktów procentowych w porównaniu do III kwartału 2017 r. W Polsce Centralnej prognoza jest wyższa o 4 punkty procentowe, a wzrost o 2 punkty procentowe odnotowano zarówno na Wschodzie, jak i Północnym-Zachodzie. Natomiast w regionach Południowym i Południowo-Zachodnim prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W ujęciu rocznym prognoza zatrudnienia pogorszyła się w trzech z sześciu regionów. W oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Północno-Zachodniego prognoza jest niższa o 5 punktów procentowych, natomiast prognoza dla regionu Wschodu spadła o 3 punkty procentowe. Niemniej jednak wzrost deklarują pracodawcy z trzech regionów, w tym Północy i Południa, gdzie wynosi on odpowiednio 5 i 2 punkty procentowe.
W badaniu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2017 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Największy wzrost zatrudnienia deklarują duże przedsiębiorstwa, przy prognozie netto zatrudnienia wynoszącej +23%. Prognoza dla średnich przedsiębiorstw wynosi +12%, a małe przedsiębiorstwa przewidują ograniczony wzrost zatrudnienia przy perspektywie na poziomie +4%. Najbardziej umiarkowaną perspektywę deklarują mikroprzedsiębiorstwa, dla których odnotowuje się wynik na poziomie +1%.

Polska a Świat:  
W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Pracodawcy w 42 z 43 krajów i terytoriów zamierzają w różnym stopniu zwiększać zatrudnienie w okresie od października do końca roku.

W porównaniu do ubiegłego kwartału plany rekrutacyjne poprawiły się w 23 z 43 krajach i terytoriach, pogorszyły w 13, a w 7 pozostały bez zmian. W ujęciu rocznym można zaobserwować większą pewność pracodawców; wzrost zatrudnienia prognozowany jest w 23 krajach, spadek spodziewany jest w jedynie 13 krajach, natomiast bez zmian pozostanie sytuacja w 7 krajach. Najlepsze nastroje związane ze zwiększaniem zatrudnienia w IV kwartale panują wśród pracodawców w Japonii, Kostaryce Indiach oraz na Tajwanie i Węgrzech. Najsłabsze prognozy odnotowano w Szwajcarii, Brazylii i Czechach. Kwartalny badanie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 39.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

Wyniki dla wszystkich badanych 43 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroup.com/DataExplorer/.