Strona główna Działalność PFHR Wolontariat Kompetencyjny Polskiego Forum HR "Misja Praca"

Wolontariat Kompetencyjny Polskiego Forum HR "Misja Praca"

PROJEKT WOLONTARIATU KOMPETENCYJNEGO „MISJA PRACA” W RAMACH POLSKIEGO FORUM HR

 CZYM JEST WOLONTARIAT KOMPETENCYJNY?
Dzięki zaangażowaniu w wolontariat kompetencyjny (zaaranżowany i koordynowany przez firmę/organizację komercyjną) pracownicy mogą wykorzystać swoje cenne umiejętności i doświadczenia nabyte w trakcie pracy zawodowej do pomagania potrzebującym takiego wsparcia organizacjom pozarządowym, non profit, placówkom pożytku społecznego, społecznościom lokalnym, czy też pojedynczym osobom.


PROBLEM: Potwierdzone w licznych i aktualizowanych badaniach, trudności w asymilacji zawodowej i wchodzeniu na rynek pracy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (domów dziecka) i innego typu podmiotów systemu piecz zastępczych. Różnego rodzaju bariery, stawiane im przez życie, wynikające m.in. z uwarunkowań ekonomicznych, zaniechań, nadużyć lub zaniedbań środowiskowych, poczucia odtrącenia, bycia gorszym i niedopasowania, utrudniają im osiągnięcie stabilności ekonomicznej i sukcesu zawodowego, spychając często na margines społeczeństwa. Z drugiej strony takie osoby często wykazują postawę roszczeniowo-pasywną i tzw. "wyczuczonej bezradności", domagając się kompleksowego wsparcia administracji państwowej, co z kolei długofalowo blokuje rozwój samodzielności. Dodatkowym problemem jest wysoki poziom bezrobocia wśród osób młodych w Polsce. Młodzież pochodząca z niekompletnych lub dysfunkcyjnych rodzin jest również bardziej narażona na problem bezrobocia i wykluczenia społecznego.


BEZPOŚREDNIA GRUPA DOCELOWA WOLONTARIATU/ BENEFICJENCI: Wychowankowie placówek opieki zastępczej (domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, ogniska, świetlice środowiskowe, ośrodki socjoterapii), którzy mają różne problemy związane ze skutecznym wejściem w samodzielne, dorosłe życie i odpowiedzialnym kierowaniem swoim rozwojem. Grupa wiekowa to osoby 16+. Niektórzy z nich nie posiadają pożądanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych/kompetencji, opuszczający placówkę w większości nie mają stałej pracy, nie kontynuują nauki w systemie stacjonarnym i zazwyczaj nie uczą się zawodu.


GŁÓWNE CELE:

•  Zdobycie przez uczestników nowych kompetencji społecznych i emocjonalnych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem, (współpraca w grupie, kształtowanie prawidłowych zachowań, poprawa komunikatywności)
•  Przygotowanie do samodzielnego podjęcia pracy – od procesu poszukiwania pracy poprzez proces rekrutacyjny (budowa CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna) aż po adaptację zgodną z normami współżycia społecznego w nowym miejscu pracy (ćwiczenie zdolności planowania kolejnych kroków do osiągnięcia zamierzonego celu - zdobycia i utrzymania zatrudnienia)
•  Udostępnianie beneficjentom praktyk/staży w zakładach pracy, z nami współpracujących, wizyty w biurach, job shadowing


WOLONTARIUSZE:
Pracownicy firm członkowskich Polskiego Forum HR. Inicjatorem i stroną koordynującą projekt jest Polskie Forum HR. Pracownicy na co dzień wykonują różne zawody w ramach naszego biznesu (rynek prywatnych firm rekrutacyjnych). Mamy w gronie wolontariuszy zarówno konsultantów ds. rekrutacji, researcherów, specjalistów ds. sprzedaży, specjalistów ds. komunikacji jak i kontrolerów jakości, analityków biznesowych, dyrektorów HR, a nawet prezesów. Znakomita większość wolontariuszy biorących czynny udział w projekcie ma wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, przebyte kursy doradztwa zawodowego, coachingu, część ma doświadczenie w wolontariacie lub pracy z młodzieżą, co pozwala im dobrze wejść w rolę i z sukcesem przeprowadzić warsztaty.

 

 

UCZESTNICY I EDYCJI: pracownicy agencji członkowskich PFHR: Adecco, GI Group, Grupa Job, Kelly Services, People, Trenkwalder.

UCZESTNICY II EDYCJI: pracownicy agencji członkowskich PFHR: Adecco, Bridge the Gap, Devonshire, Jobhouse, Kelly Services, Randstad.


CHARAKTER DZIAŁAŃ:
Zajęcia warsztatowe z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ewentualnym współudziale/pomocy wychowawcy/personelu danej placówki: trening kompetencji społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych oraz praktyczny trening poszukiwania zatrudnienia we współczesnej konfiguracji podmiotów na rynku pracy (umiejętności praktyczne – tworzenie CV i LM). Wykorzystanie metod aktywizujących (np. scenki, odgrywanie ról, symulacje, praca nad przypadkiem, mapy mentalne, analiza materiału, burze mózgów etc.). Forma cykliczna. Dodatkowo łączenie warsztatów grupowych z konsultacjami indywidualnymi (coaching, mentoring) 1:1. Każdy cykl warsztatów merytorycznych zakończony jest obowiązkowo "prawdziwą" rozmową kwalifikacyjną w naszych biurach z rekruterem, który nie brał udziału w zajęciach. W ten sposób symulowane są warunki, odpowiadające rzeczywistym, z którymi wychowanek spotka się w przyszłości.


OBSZARY TEMATYCZNE ZAJĘĆ:

  • umiejętności praktyczne (przygotowywanie CV i LM, selekcja informacji, rola Internetu w szukaniu zatrudnienia, wypełnianie formularzy online, autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej i podczas rozmowy telefonicznej z rekruterem, podkreślanie własnych atutów, metody samodzielnego poszukiwania pracy, ocena własnych kompetencji i potencjału, poszukiwanie swojej tożsamości zawodowej)
  • umiejętności miękkie: (praca w grupie, praca projektowa, właściwe nawiązywanie relacji interpersonalnych, komunikacja, przywództwo, otwartość na wiedzę, kultura osobista, praca nad własną motywacją)

 

 

START I EDYCJI PROJEKTU: pierwszy kwartał 2016

START II EDYCJI PROJEKTU: zima 2016/2017


DOTYCHCZASOWY ZASIĘG:
Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Odporyszów, Lubień (woj. małopolskie), Gdynia, Gdańsk, Katowice, Rybczewice Drugie (woj. lubelskie), Piła.


•    Liczba wolontariuszy w całym projekcie: ponad 100
•    Liczba beneficjentów: ponad 220
•    Liczba placówek objętych projektem: 16

 

SPOSOBY EWALUACJI PROJEKTU:

•  Wnikliwa obserwacja uczestników zajęć podczas wykonywanych ćwiczeń i zadań, robienie notatek, aby na końcowych zajęć dać rzetelną informację zwrotną – czy wraz z kolejnymi zajęciami rozwija się ich umiejętność pozytywnego mówienia o sobie, ukazywania pozytywnych cech osobowości, odkrywania osobistych zasobów i predyspozycji

•  Weryfikacja końcowa - jakość i poprawność przygotowanych przez wychowanków dokumentów aplikacyjnych (CV, LM) oraz prawdziwa rozmowa w agencji zatrudnienia - w biurach członków PFHR

•  Ocena programu przez samych uczestników na ostatnich zajęciach (anonimowa ankieta - badanie satysfakcji)

•  Ankiety dla wolontariuszy - badanie jakości projektu i zadowolenia z efektów swojej pracy

 

 

Podstawą pracy wolontariuszy i bazowym źródłem testów i zadań badających potencjał i predyspozycje zawodowe beneficjentów, jest m.in Podręcznik dla Trenerów Osób Poszukujących Pracy JOBASSIST. JOBASSIST to innowacyjny program szkoleniowy, zawierający zintegrowane rozwiązania z zakresu doradztwa zawodowego oraz poszukania pracy. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla osób bezrobotnych poniżej dwudziestego piątego roku życia. Podstawowym zadaniem szkolenia jest zwiększenie motywacji do szukania odpowiedniej pracy oraz poprawienie samoświadomości.

 

PATRON MEDIALNY: Odpowiedzialnybiznes.pl


Odpowiedzialnybiznes.pl (#CSRwPL) jest najdłużej działającym w Polsce portalem zajmującym się CSR. Codziennie aktualizowany stanowi źródło informacji dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Portal odpowiedzialnybiznes.pl zawiera kilkaset artykułów eksperckich, raportów, analiz i publikacji. Dzięki zaangażowaniu zarówno polskich, jak i zagranicznych specjalistów z wielu różnych obszarów działalności biznesowej portal oferuje różnorodne i pogłębione spojrzenie na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest również bazą wiedzy o polskim CSR – internauta znajdzie w nim narzędzie umożliwiające przegląd dobrych praktyk pod kątem firmy, roku czy branży - baza dobrych praktyk liczy już ponad 1700 przykładów działań firm.Portal administrowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (@FOB_Poland) – organizację, która od 15 lat wyznacza trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu:

 

Sylwia Zajdel

szajdel@polskieforumhr.pl