Strona główna Praca tymczasowa Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Informacje ogólne o agencjach zatrudnienia


Jakie rodzaje agencji zatrudnienia mogą działać ma terenie Polski i czym się zajmują?

W Polsce funkcjonują następujące agencje zatrudnienia:

  • agencje pośrednictwa pracy - udzielające pomocy osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Agencje te mogą prowadzić usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i kierować pracowników do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
  • agencje doradztwa personalnego - świadczące odpłatnie usługi na rzecz pracodawców,
  • agencje poradnictwa zawodowego - udzielające pomocy w wyborze odpowiedniego
  • zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych,
  • agencje pracy tymczasowej - kierujące własnych pracowników do pracodawcy użytkownika, również za granicę, celem wykonywania pracy tymczasowej.


Jak sprawdzić czy agencja działa legalnie?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z poźn. zm.) wszystkie agencje zatrudnienia, oferujące usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powinny posiadać wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia potwierdzony stosownym certyfikatem wydawanym przez Marszałka Województwa (art. 19 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Pełen wykaz zarejestrowanych agencji można znaleźć na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl, zaś informacje o ich statusie prawnym dostępne są w Krajowym Rejestrze Sadowym oraz w ewidencji działalności gospodarczej. Organem kontrolującym legalność działalności agencji zatrudnienia jest Państwowa Inspekcja Pracy.


Agencjom nie wolno pobierać żadnych opłat od osób poszukujących pracy. Można jedynie żądać zwrotu kwot należnych agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem danej osoby do pracy za granicą poniesionych na jej: dojazd i powrót, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów.


Agencja nie może także dyskryminować poszukujących pracy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przekonania polityczne, orientację seksualną, wyznania religijne oraz przynależność związkową.


Dane osób poszukujących pracy muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
Wymagania formalne odnoszą się do umieszczania w ofertach pracy informacji, że jest to oferta pracy tymczasowej oraz podania nr wpisu do rejestru.