Strona główna Polskie Forum HR Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

Zasady ogólne


a) Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia będących firmami członkowskimi zrzeszonymi w Polskim Forum HR - Związku Pracodawców (zwanym dalej “Związkiem”), obowiązujące wszystkich członków Związku.
b) Zasady funkcjonowania Związku, tryb przyjmowania i wykluczania jego członków określa Statut.
c) Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu przez członka Związku może stanowić przyczynę jego wykluczenia ze Związku.
d) Firmy członkowskie propagują zasady Kodeksu wśród wszystkich partnerów, z którymi współpracują.
e) Wszelkie działania podejmowane przez firmy członkowskie powinna cechować dbałość o opinię branży agencji zatrudnienia, tak w sprawach etyki, jak i poziomu profesjonalizmu.
f) Spory związane ze stosowaniem Kodeksu Etycznego są rozwiązywane zgodnie z  „Procedurą zgłaszania i rozpatrywania skarg” Związku.

 

Zasada 1 - Poszanowanie prawa


a) Firmy członkowskie i ich pracownicy w procesie realizacji usług agencji zatrudnienia muszą stosować się do wszystkich obowiązujących regulacji prawnych, zarówno ustawowych jak i poza ustawowych wymagań oraz oficjalnych wytycznych postępowania. Firmy członkowskie są zobligowane do śledzenia zmian wymogów prawnych oraz dostosowywania  się do nich w podejmowanej działalności usługowej. 

Zasada 2 – Poszanowanie uczciwości i przejrzystości działań


a) Firmy członkowskie, bez względu na rodzaj oferowanych usług agencji zatrudnienia, zobowiązują się działać uczciwie w ramach wszystkich zadań związanych z procesem współpracy z kandydatami i z klientami oraz innymi agencjami zatrudnienia, zarówno członkowskimi jak i nie należącymi do Związku.
b) Reprezentując poszukującego pracę lub klienta poszukującego pracowników, firma członkowska zobowiązuje się do nieskładania umyślnie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń, ukrywania istotnych dla stron faktów oraz składania skarg bez posiadania uzasadnionych podstaw.   
c)  Firmy członkowskie w procesie poszukiwania kandydatów i publikowania ofert zobowiązują się posługiwać się, niezależnie od używanego medium, ofertami pracy prezentowanymi w zgodzie z prawdziwymi warunkami zatrudnienia, dotyczącymi stanowisk, na które mają udokumentowane uprawnienia do przeprowadzenia rekrutacji.

d) Wszystkie koszty, opłaty i usługi dodatkowe związane z realizacją zamówienia muszą zostać jasno i w sposób szczegółowy przedstawione klientowi przed uzyskaniem jego zgody na podjęcie współpracy, lub przed podjęciem jakichkolwiek działań dla realizacji zleconego zadania.

e) Firmy członkowskie dokumentują wszystkie istotne etapy działań w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawa pracy i instrukcjami wynikającymi z przyjętych przez Związek dobrych praktyk.    
f) W działalności reklamowej i marketingowej firmy członkowskie obowiązuje zachowanie realizmu i obiektywizmu w przedstawianiu korzyści mogących wynikać dla kandydatów i klientów z oferowanych usług.       

Zasada 3 – Poszanowanie poufności i prywatności informacji


a) Firmy członkowskie zobowiązują się do stosowania zasad rzetelności, profesjonalizmu, sprawiedliwości i uczciwości w odniesieniu do zachowania poufności i prywatności informacji zarówno wobec poszukujących pracy, jak i klientów oraz powinny zachować poufność akt zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wypracowanymi dobrymi praktykami.
b) Firmy członkowskie i ich pracownicy muszą uzyskać zgodę zainteresowanych przed przetwarzaniem, ujawnieniem, dostarczaniem lub poszukiwaniem informacji poufnych, w tym danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Zasada 4 – Poszanowanie różnorodności


a) Firmy członkowskie zobowiązują się we współpracy z poszukującymi pracy, klientami oraz innymi partnerami, posługiwać się wytycznymi nakreślonymi przez prawa człowieka oraz regulacjami prawnymi, traktując ich bez uprzedzeń i dyskryminacji. W szczególności zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Członkowie zobowiązują się również do niepodejmowania działań opartych na dyskryminacyjnych instrukcjach klienta oraz promować wśród klientów zasady poszanowania różnorodności.
b) Firmy członkowskie oraz ich pracownicy zobowiązują się do traktowania zarówno poszukujących pracy, jak i klientów z godnością i szacunkiem, jak również zapewnić im równość w obsłudze w oparciu o kwalifikacje zawodowe i obiektywne kryteria biznesowe.
c) Firmy członkowskie powinny ustanowić procedury zabezpieczające przed stosowaniem nieetycznych lub niedozwolonych praktyk dyskryminacyjnych.  

Zasada 5 – Poszanowanie bezpieczeństwa


a) Firmy członkowskie zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w ocenie ryzyka dla poszukujących pracy oraz klientów oraz nie będą umyślnie narażać ich interesów.
b) Firmy członkowskie zobowiązują się do wyczerpującego informowania poszukujących pracy w każdym przypadku, w którym istnieje realne ryzyko, że podjęcie pracy na oferowanym stanowisku może nieść zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa. 

Zasada 6 – Poszanowanie interesów kandydata


a) Firmy członkowskie zobowiązują się do przekazywania poszukującym pracy, zgodnie z wiedzą i za wyraźną zgodą klienta, szczegółowych informacji na temat oferowanego stanowiska pracy.
b) Firmy członkowskie zapewnią, że jakiekolwiek zmiany dotyczące warunków oferty pracy zostaną  wprowadzone z wcześniejszym zawiadomieniem i za zgodą poszukującego pracy. 
c) Firmy członkowskie zobowiązują się do niepodejmowania działań, które mogłyby w sposób nieuczciwy lub nielegalny zagrozić zatrudnieniu kandydata poszukującego pracy.
d) Firmy członkowskie zobowiązują się do niepodejmowania działań, które mogłyby w sposób nieuczciwy lub nielegalny odwodzić lub powstrzymywać kandydatów przed poszukiwaniem pracy przy wykorzystaniu innych źródeł ofert.

Zasada 7 – Poszanowanie interesów klienta


a) Firmy członkowskie zobowiązują się do przekazywania klientom informacji dotyczących rynkowości oferowanej przez nich stawki oraz atrakcyjności oferty pod względem aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
b) Firmy członkowskie zobowiązują się do przekazywania klientom wszystkich dostępnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o wyborze pracownika.   
c) Firmy członkowskie zobowiązują się do niepodejmowania działań, które mogłyby w sposób nieuczciwy lub nielegalny odwodzić lub powstrzymywać klientów przed poszukiwaniem pracowników przy wykorzystaniu innych źródeł ofert.

Zasada 8 – Poszanowanie wiedzy zawodowej


a) Firmy członkowskie zobowiązują się do dołożenia należytej staranności do utrzymywania i rozwijania zadowalającego poziomu adekwatnej i aktualnej wiedzy zawodowej zatrudnionych pracowników.
b) Firmy członkowskie zapewniają, że ich pracownicy realizujący podejmowane projekty rekrutacyjne są odpowiednio przeszkoleni i kompetentni.

Zasada 9 – Poszanowanie właściwego wywiązywania się ze zobowiązań wobec pracowników tymczasowych


a) Firmy członkowskie oferujące usługi pracy tymczasowej zobowiązują się do przestrzegania zasad wyznaczonych Standardem Pracy Tymczasowej Związku, w szczególności:
i. udzielają pracownikowi tymczasowemu rzetelnej informacji o charakterze podpisanej umowy i uświadomienia mu, że firma członkowska jest formalnym pracodawcą i jest odpowiedzialna za wypłacanie wynagrodzenia i regulowanie wszystkich świadczeń socjalnych związanych z zatrudnieniem.
ii. zobowiązują się do szczegółowego informowana kandydatów na temat specyfiki i warunków zatrudnienia tymczasowego, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu i częstotliwości jego ustalania i wypłat w zgodzie z wymogami obowiązujących regulacji.
iii. zobowiązują się do bezzwłocznego i właściwego wypłacania wynagrodzeń i wszystkich należnych świadczeń w zgodzie z ustalonymi warunkami umownymi i wymogami prawnymi.
b) Firmy członkowskie nie będą podejmowały zobowiązań, które mogłyby stworzyć ryzyko dla wypłacalności wynagrodzeń należnych pracownikom agencji.    
c) W razie zaistnienia sytuacji, w której dla jednego Użytkownika świadczy usługi dwóch lub więcej Firm Członkowskich jednocześnie, członkowie Związku zobowiązują się nie nakłaniać Pracowników Tymczasowych innego Członka Związku do zawarcia z nim umowy; a zwłaszcza nie stosować jakiejkolwiek formy presji, w szczególności poprzez proponowanie wyższego wynagrodzenia bądź sugerowanie, że dotychczasowy pracodawca nie zapewni Pracownikowi Tymczasowemu dalszego zatrudnienia.

Zasada 10 – Poszanowanie etycznych zasad rekrutacji międzynarodowych


a) Firmy członkowskie prowadzące rekrutacje międzynarodowe zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zasad określonych w treści Zasady 6 dodatkowo poszerzonych o informacje dotyczące kosztów życia w danej lokalizacji, gdzie znajduje się potencjalny pracodawca oraz przewidywaną długość kontraktu w zakresie przekazanym członkowi przez klienta. Przekazywane informacje nie mogą podlegać dodatkowym opłatom pobieranym od kandydatów do pracy.  
b) Firmy członkowskie prowadzące rekrutacje międzynarodowe zobowiązują się do przestrzegania odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w kraju przyjmującym pracownika dotyczących jego zatrudnienia. Wyczerpujące informacje na ten temat zostaną przekazane poszukującym pracy, klientom i innym partnerom.
c) Firmy członkowskie rekrutujące pracowników z poza Polski zobowiązują się nie współpracować z pośrednikami pobierającymi opłaty za swoje usługi, o ile nie są to opłaty zgodne z regulacjami kraju prowadzenia ich działalności. Dodatkowo członkowie zobowiązują się dokładać należytej staranności w upewnianiu się co do zasad działania wykorzystywanych pośredników i potrafić wykazać, że takie starania zostały podjęte.
d) Firmy członkowskie prowadzące rekrutacje międzynarodowe we współpracy z poszukującymi pracy powinny stosować zasady odpowiedzialności społecznej, rzetelności, profesjonalizmu, sprawiedliwości i uczciwości.      

Zasada 11 – Poszanowanie relacji pomiędzy członkami Związku


a) Firmy członkowskie, we współpracy z innymi agencjami, zarówno członkami Związku, jak i pozostającymi poza Związkiem, zobowiązują się działać z szacunkiem dla partnerów oraz tworzyć warunki uczciwej kooperacji i środowiska otwartej konkurencji.  
b) Firmy członkowskie, współdziałają w celu pełnej realizacji postawionych przed Związkiem zadań i występują wspólnie lub w porozumieniu z wszystkimi członkami Związku wobec władz państwowych, organizacji, mediów, oraz instytucji publicznych.
c) Członkowie deklarują wzajemną współpracę, zarówno w zakresie stałego podnoszenia standardów jakości świadczonych usług, jak również przestrzegania zasad etyki w toku prowadzonej działalności.
d) W relacjach wzajemnych firmy członkowskie kierują się przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi zwyczajami handlowymi, zwłaszcza w zakresie kalkulowania cen oferowanych usług.
e) Działania prowadzone przez firmy członkowskie nie mogą ograniczać zasady swobodnej konkurencji oraz praw kandydatów i klientów do swobodnego wyboru agencji zatrudnienia.
f) Zakazane jest tworzenie porozumień, za pomocą których firmy członkowskie dążyłyby do naruszenia zasad opisanych w punkcie d). Działanie takie rozumiane będzie jako postępowanie sprzeczne z Kodeksem Etycznym.
g) Firmy członkowskie deklarują gotowość do rozstrzygania wszelkich kwestii spornych wynikłych z prowadzonej działalności statutowej zgodnie z „Procedurą składania i rozpatrywania skarg” Związku.