Strona główna Praca tymczasowa Pracownik tymczasowy

Pracownik tymczasowy

Na czym polega formuła pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa jest to szczególny rodzaj stosunku pracy, w którym występują trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej jako faktyczny pracodawca, pracownik tymczasowy oraz pracodawca użytkownik jako podmiot na rzecz, którego świadczona jest praca. Do podmiotów tych stosuje się przepisy prawa pracy dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika oraz przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Praca tymczasowa ma charakter sezonowy, okresowy, doraźny, należą do niej zadania, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.


Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy jest to pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy czasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.


Jak długo można pracować jako pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy może być delegowany (przez jedną lub wiele gencji) do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy (do okresu zatrudnienie wlicza się również umowy prawa cywilnego).


Jakie są ograniczenia dotyczące wykonywania pracy tymczasowej?

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:


1) szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;

2) na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;

3)tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym zostałrozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzającychprzewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;

4) wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia,o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954).


Co rozumiemy przez prace szczególnie niebezpieczne?

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844)


1.Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.


2.Pracodawca jest obowiązany doustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

 • Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
 • Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych.
 • Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych.
 • Prace na wysokości.


Czy można współpracować tylko z jedną agencją?

Pracownik tymczasowy może jednocześnie współpracować z więcej niż jedną agencją zatrudnienia.


Jaką umowę i z kim zawiera pracownik tymczasowy?

Umowa zawierana jest między pracownikiem tymczasowym a agencją. Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie: umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. Możliwe jest również stosowanie umów cywilnoprawnych, jednak tylko w sytuacji kiedy praca nie nosi znamion stosunku pracy zgodnie z art. 22 KP

Art. 22. [Definicja stosunku pracy] § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.


Co powinna zawierać umowa z pracownikiem tymczasowym?

Umowa powinna zawierać:

 • strony umowy,
 • rodzaj umowy i datę zawarcia umowy
 • wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej,
 • warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego, w szczególności:
 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu; wymiar czasu pracy; miejsce wykonywania pracy tymczasowej.
 • wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej.

 

O czym jeszcze agencja powinna poinformować pracownika?

 • Agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi tymczasowemu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informacje umożliwiające mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczące adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej,a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki kontakt. Informacje przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej,
 • Agencja przekazuje informację osobie, której ma być powierzona praca tymczasowa, na piśmie, przed podpisaniem umowy o warunkach zatrudnienia uzgodnionych z pracodawcom użytkownikiem.


Ile dni urlopu przysługuje za wykonywanie pracy tymczasowej?

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi tymczasowemu w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika

Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika tymczasowego dniami pracy

Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu.


Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop na żądanie?

W przypadku pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres 6 m-cy lub dłuższy, pracownik taki ma prawo do urlopu na żądanie zgodnie z art. 167 2 k.p.


W jakim terminie pracownik tymczasowy powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinien być wypłacony w dacie rozwiązania umowy o pracę, z tytułu której pracownik nabył prawo do ekwiwalentu. W myśl wyroku SN z dnia 15 października 1976 r. (I PRN 1/76, Lex nr 14330), a także późniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego - pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy.


Czy z kobietą, która jest w ciąży umowa ulega przedłużeniu do czasu porodu?

Do pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy, czyli wydłużenie umowy do dnia porodu.


Czy osoby poniżej 18 roku życia mogą być pracownikami tymczasowymi?

Tak agencja pracy tymczasowej może zatrudniać osoby niepełnoletnie (art. 26 ust 1 i 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) jednak należy pamiętać, że nawet dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej konieczne jest zastosowanie przepisów KP dotyczących zatrudniania młodocianych – rozdział III a art. 200.


Ile dni wypowiedzenia przysługuje pracownikowi tymczasowym?

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym na czas określony, może być rozwiązana za wypowiedzeniem przed upływem terminu określonym w umowie. Okres wypowiedzenia wynosi 3 dni w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, albo jeden tydzień, gdy umowa została zawarta  na okres dłuższy niż dwa tygodnie.


W jakim terminie powinno zostać wypłacone wynagrodzenie pracownikowi tymczasowemu?

Zgodnie z art. 85 § 2 Kodeksu pracy – wypłaty wynagrodzenia dokonuje się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Dzień 10 następnego miesiąca jest maksymalnym okresem, w którym wynagrodzenie za poprzedni miesiąc bezwzględnie powinno być wypłacone. Pracodawca powinien ustalić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia w granicach do dnia 10 następnego miesiąca.