Strona główna Rekrutacja i selekcja Rekrutacja i Selekcja

Rekrutacja i Selekcja

Agencje doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy potocznie zwane firmami rekrutacyjnymi świadczą specjalistyczne usługi z zakresu m.in. rekrutacji pracowników. Ich przewaga polega przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu w kojarzeniu pracodawcy i pracownika, posiadają znajomość rynku lokalnego jak i krajowego, a często również rynków zagranicznych, co jest możliwe dzięki rozbudowanej sieci oddziałów. Jest to bardzo ważne szczególnie przy wyszukiwaniu kandydatów do dopiero budowanych oddziałów firmy w innych regionach kraju czy za granicą. Firmy rekrutacyjne mają wypracowane metody i techniki pozyskiwania osób utalentowanych, posiadają własne bazy kandydatów, potrafią szybko i skutecznie dotrzeć do odpowiednich osób. Dzięki specjalistom z różnych dziedzin, których zatrudniają, firmy rekrutacyjne mogą również przeprowadzić kompletną i trafną ocenę kompetencji zarówno pracownika już zatrudnionego w firmie jak i kandydata do pracy. Często gdy rekrutacja prowadzona jest na terenie gdzie nie ma dużej ilości specjalistów z poszukiwanej dziedziny, konsultant może pomóc dotrzeć do pracowników z tej samej branży mieszkających w innych lokalizacjach i przekonać ich do relokacji lub pozyskać kandydatów z firm konkurencyjnych.

Podstawą do świadczenia usług rekrutacji jest zawarcie umowy cywilnej. Przy zawieraniu umowy na usługi doradztwa personalnego lub pośrednictwo pracy należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii.

Umowa powinna zawierać następujące elementy:

 • opis procedury rekrutacji i selekcji kandydatów (metody, techniki, narzędzia, etapy itp.),
 • niezbędne wymagania jakie muszą spełniać kandydaci,
 • liczbę kandydatów, którzy mają zostać przedstawieni oraz zawartość raportu na ich temat,
 • definicję wykonanej usługi,
 • ostateczny termin (datę) przekazania klientowi informacji o wybranych kandydatach,
 • klauzule poufności, które dotyczą informacji przekazanych przez klienta o firmie oraz o kandydatach przedstawionych klientowi,
 • wysokość opłaty za wykonaną usługę i sposób pokrycia dodatkowych kosztów,
 • rodzaj i okres gwarancji za wykonaną usługę.


Z jakich etapów składa się proces rekrutacji?


Konsultant ds. rekrutacji wraz z osobą odpowiedzialną za zatrudnienie pracownika po stronie klienta określa profil stanowiska, niezbędne kompetencje jakie kandydat powinien posiadać oraz wysokość budżetu jaką klient dysponuje na zatrudnienie nowej osoby.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy naszego wakatu nie możemy obsadzić poprzez rekrutację wewnętrzną, być może w organizacji jest już pracownik z odpowiednimi kompetencjami, który mógłby objąć stanowisko, poprzez awans czy też przesunięcie. Może to wymagać przygotowania programu szkoleniowego i rozwojowego dla pracownika i w tym przypadku również możemy skorzystać z pomocy agencji, które posiadają takie usługi w swojej ofercie.

Jeśli w organizacji nie ma odpowiedniego pracownika na wakujące stanowisko, bądź liczba pracowników jest zbyt mała, korzystamy z rekrutacji zewnętrznej. Dzięki współpracy z firmą rekrutacyjną całość działań od tej pory leży po stronie agencji.

Konsultant ds. rekrutacji wybiera metodę poszukiwań – zazwyczaj korzysta się z kilku źródeł pozyskiwania kandydatów np. wewnętrznej bazy agencji, ogłoszeń rekrutacyjnych oraz poszukiwań bezpośrednich.Gdy potencjalni kandydaci są już wybrani i została przygotowana tzw. longlist konsultant spotyka się z kandydatami. Podczas rozmowy rekrutacyjnej korzysta z różnych narzędzi rekrutacyjnych takich jak np. wywiad kompetencyjny. W trakcie procesu selekcji kandydatów często wykorzystuje się również narzędzia oceny takie jak Assessment Center, testy psychologiczne czy też zlecanie zadań do wykonania.

Po wyłonieniu kandydatów i stworzeniu tzw. shortlist (około 3 do 5 kandydatów) sprawdza się ich referencje, następnie przygotowuje się i przedstawia klientowi szczegółowy raport dotyczący wybranych kandydatów. Jeśli wśród przedstawionych pretendentów znajdują się osoby z którym klient chce się spotkać, aranżuje się rozmowy z przedstawicielem klienta, najczęściej jest to przyszły bezpośredni przełożony.

Następnym etapem jest podjęcie decyzji o wybraniu konkretnego kandydata lub też dalszych poszukiwaniach. Gdy konsultant otrzyma informację o wyborze kandydata lub potrzebie dalszych poszukiwań odpowiedniej osoby, kontaktuje się ze wszystkimi uczestnikami procesu rekrutacyjnego i informuje ich o jego wynikach.

Jeśli klient zdecydował się zatrudnić wybraną osobę, firma realizująca zlecenie udziela gwarancji na kandydata zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. Jeśli zdarzy się, że przyjęty kandydat zwolni się lub zostanie zwolniony z pracy (z wyłączeniem sytuacji opisanych w umowie), firma rekrutacyjna jest zobowiązana do bezpłatnego przedstawienia nowego kandydata.

Gwarancje udzielane przez agencje

Gwarancja na kandydata jest negocjowana podczas zawierania umowy z klientem. Długość gwarancji zależy przede wszystkim od stanowiska na jakie rekrutowana jest dana osoba. Dłuższe gwarancje występują na stanowiskach najwyższego szczebla. Dla przykładu na stanowiska specjalistyczne udzielane gwarancje trwają od 3 do 6 miesięcy, na stanowiska kierownicze średniego szczebla od 6 do 9 miesięcy, natomiast na stanowiska kierownicze wyższego szczebla od 9 do 12 miesięcy. Długość gwarancji może mieć wpływ na cenę usługi. Gwarancja zaczyna obowiązywać w dniu zatrudnienia kandydata i jest jednokrotna. Realizacja gwarancji częściej występuje na stanowiskach niższego szczebla – specjalistycznych, zdarza się średnio raz na trzydzieści zamkniętych projektów. Na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla realizacja gwarancji zdarza się średnio raz na pięćdziesiąt zamkniętych projektów rekrutacyjnych.

Na co należy zwrócić uwagę?

Zazwyczaj agencja szczegółowo określa w umowie przypadki których gwarancja nie obejmuje. Gwarancja nie obowiązuje np. gdy klient opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia, gdy klient bez uzgodnień zmienia ofertę albo wynagrodzenie, jeżeli klient rezygnuje z kandydata nie podając przyczyny, kiedy kandydat rezygnuje z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub gdy umowa zostaje rozwiązana z powodu likwidacji stanowiska pracy lub zwolnień grupowych.


Sposoby rozliczania między klientem a firmą rekrutacyjną:

 • rekrutacja typu success fee - forma wynagrodzenia za usługę polegająca na uregulowaniu płatności po zatrudnieniu kandydata
 • rekrutacja typu retained - opłata (częściowa) wnoszona na początku procesu, niezależnie od wyniku całego procesu rekrutacji


Korzyści płynące ze współpracy z agencją rekrutacyjną
Oddając proces rekrutacji w ręce specjalistów klient może być spokojny, że proces prowadzą profesjonaliści i skupić się na główniej działalności firmy. Zlecenie rekrutacji firmie zewnętrznej jest elementem budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy. Firmy rekrutacyjne zatrudniają konsultantów wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach zarządzania personelem. Przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i technik rekrutacji konsultanci są w stanie nie tylko wybrać odpowiedniego kandydata, który zwiąże się z organizacją na dłużej, ale również zidentyfikować braki oraz wesprzeć zleceniodawcę w obszarach HR w których takie zapotrzebowanie występuje. Ze wsparcia firmy rekrutacyjnej warto skorzystać w przypadku braku odpowiednio przygotowanej kadry wewnątrz własnej struktury organizacyjnej oraz braku odpowiednich narzędzi pozwalających na realizację procesu rekrutacyjnego. Czasem jeśli nawet firma posiada odpowiednie zaplecze kadrowe zdarzają się rekrutacje na stanowiska o rzadkiej specjalizacji, gdzie występuje ograniczone grono odpowiednich kandydatów, do których względnie trudno jest dotrzeć poprzez standardowe metody. Wsparcie podmiotu zewnętrznego będzie również nieocenione w przypadku gdy firma klienta aby przetrwać i rozwinąć swoją działalność potrzebuje najlepszych nieszablonowych pracowników, którzy odznaczają się potencjałem i doświadczeniem, a firma działa w bardzo konkurencyjnym środowisku. Firma nowa, nieznana na rynku, może skorzystać ze wsparcia w rekrutacji przez firmę zewnętrzną, co umożliwi jej wykorzystanie doświadczenia agencji w pozyskaniu i zainteresowaniu stanowiskiem cennych kandydatów.


Zalety współpracy z agencją doradztwa personalnego wskazywane przez klientów

 • Skrócenie czasu trwania procesu rekrutacji
 • Zmniejszenie kosztów rekrutacji
 • Uniknięcie ryzyka nieudanej rekrutacji – rezygnacji pracownika
 • Gwarancja na pracownika
 • Spadek rotacji pracowników w firmie
 • Możliwość skupienia się na głównej działalności firmy
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy