SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

GDZIE I KIEDY?
12 grudnia 2017
godz. 10:00 – 16:00
Al. Jana Pawła II 23 w Warszawie

budynek Atrium International, wejście od strony ul. Grzybowskiej, II piętro (siedziba Polskiego Forum HR)

PROWADZĄCY
Piotr Wojciechowski
Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

KOSZT
600 PLN brutto
W trakcie szkolenia zapewniamy uczestnikom lunch kanapkowy

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmujemy do 6 grudnia br. pod adresem azielinska@polskieforumhr.pl

ZAKRES MERYTORYCZNY
Kompendium wiedzy na temat zatrudniania pracowników tymczasowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w zakresie ich zatrudniania.

Cel szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy z zasadami zatrudniania pracowników tymczasowych z uwzględnieniem licznych zmian do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r.
Wśród tych zmian wymienić należy w szczególności nowe zasady limitowania zatrudnienia tymczasowego, nowy system sankcji dla agencji oraz podmiotów korzystających z pracy pracowników tymczasowych, oraz nowe obowiązki dokumentacyjne nałożone na agencję i użytkownika.
Szkolenie przeprowadzane jest w trybie warsztatowym, z licznymi praktycznymi przykładami porównującymi pracę tymczasową z tradycyjnymi formami zatrudniania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków pracodawców użytkowników korzystających z pracy wykonywanej przez pracowników tymczasowych.

Szczegółowy program szkolenia:
1. Różnice prawne pomiędzy leasingiem pracowników, pracą tymczasową, a tradycyjnym stosunkiem pracy.
– umowa o pracę,
– umowa o pracę tymczasową,
– umowa tzw. leasingu pracowniczego.

2. Pojęcie trójstronnej formuły zatrudnienia: pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej.

3. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pierwszego pracownika tymczasowego:
– zasady sporządzania tzw. umów ramowych z pracodawcą użytkownikiem i załączników do nich,
– zakres informacji niezbędnych od pracodawcy użytkownika
– forma odbierania informacji niezbędnych od pracodawcy użytkownika
– ustalenie zakresu przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy.

5. Różnice w zakresie sporządzania umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, a zatrudnionym w tradycyjnym stosunku pracy: wskazanie stron umowy, rodzaju umowy, długości czasu jej trwania, miejsca wykonywania umowy oraz rodzaju pracy, którą ma wykonywać pracownik tymczasowy.

6. Praktyczne ćwiczenia z długości zatrudnienia pracownika tymczasowego i zleceniobiorcy tymczasowego – ustalanie długości zatrudnienia w jednej Agencji na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.

7. Zasady sprawowania nadzoru nad pracownikiem tymczasowym, rozdzielenie obowiązków pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej:
-nadzór nad czasem pracy,
-nadzór nad sposobem wykonywania przez pracownika tymczasowego powierzonych mu zajęć,
-zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom tymczasowym i nie tymczasowym po zmianach.
– sposób nabycia prawa do urlopu
– realizacja prawa do urlopu: dni wolne, ekwiwalent pieniężny
-odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych
– urlop na żądanie.

9. Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych i pozostałych.
– pojęcie niedyskryminacji
– weryfikacja sposobu zatrudniania u pracodawcy użytkownika w zakresie praktyk dyskryminacyjnych,
– roszczenia pracownika tymczasowego z tytułu nierównego traktowania.

10. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników, w tym  pracowników tymczasowych.

11. Zasady rozwiązywania umów o pracę z pracownikiem tymczasowym, różnice i podobieństwa z regulacjami Kodeksu pracy.
– na mocy porozumienia stron
– z zachowaniem okresu wypowiedzenia
– bez zachowania okresu wypowiedzenia.

12. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach w ustawie o zatrudnianiu tymczasowym:
– oświadczenia pracowników i zleceniobiorców składane przedstawicielom Agencji
– zasady wydawania świadectw pracy pracownikom i oświadczeń Zleceniobiorcom,
– ewidencja pracowników tymczasowych prowadzona przez pracodawcę użytkownika.

13. Zasady odpowiedzialności agencji i pracodawcy użytkownika za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu tymczasowym – nowa siatka wykroczeń, za co może karać Agencję sąd karny po interwencji inspektora pracy.

14. Analiza prawna przepisów przejściowych przenoszących stary stan prawny do nowego stanu prawnego –
zasady liczenia długości zatrudnienia tymczasowego.