Podsumowanie najważniejszych bieżących kwestii prawnych.

 1. Tarcza antykryzysowa dla wybranych branż
 2. Możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej w okresie kwarantanny
 3. Dane o kwarantannie i izolacji – ZUS
 4. Opodatkowanie spółek komandytowych CIT
 5. Szczepienia ochronne przeciwko grypie a podatek
 1. Tarcza antykryzysowa dla wybranych branż

W Sejmie procedowany jest poselski projekt (posłowie PIS) ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego celem jest udzielenie wsparcia przedsiębiorstwom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa.

Projekt przewiduje m.in.:

 • wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego,
 • zwolnienie ze składek ZUS,
 • jednorazową dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw (5000 zł),
 • przedłużenie okresu na składanie wniosków o dofinansowanie z tzw. tarczy antykryzysowej,
 • zawieszenie stosowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy w okresie, w którym istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia z tzw. tarczy antykryzysowej.
 1. Możliwość świadczenia pracy w formie zdalnej w okresie kwarantanny

28 października 2020 roku Sejm, po poprawkach Senatu, uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID¬19.

Ustawa wprowadza nowe regulacje w zakresie polecenia pracy zdalnej poprzez umożliwienie osobom przebywającym na obowiązkowej kwarantannie świadczenie w trybie zdalnym pracy za zgodą pracodawcy, poprzez wprowadzenie art. 4h o brzmieniu:

„Art. 4h. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.”

 1. Dane o kwarantannie i izolacji – ZUS

Na stronie internetowej ZUS opublikowano kolejną informację na temat danych o kwarantannie lub izolacji domowej.

Informacja dotyczy stanu prawnego do 24 października br. (w tym osób zamieszkujących z osobą objętą kwarantanną) oraz po zmianach, przejęciu przez ZUS kwestii informowania o kwarantannie na PUE ZUS. Dane, które trafią do ZUS będą dotyczyły osób, których kwarantanna lub izolacja trwała w dniu 22 października br. albo zacznie się po tym dniu.

Poinformowano również o zaplanowanym na 31 października udostępnieniu nowych funkcji na PUE ZUS.

 1. Opodatkowanie spółek komandytowych CIT

28 października 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, która nakłada spółce komandytowej status podatnika podatku dochodowego. Nowelizacja przewiduje również m.in. podniesienie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT z 1,2 do 2 mln euro. Wprowadza także limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł.

 1. Szczepienia ochronne przeciwko grypie a podatek

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie.

Na podstawie rozporządzenia wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień przeciw grypie, o których mowa w projektowanych przepisach, nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku, a podatek wcześniej zapłacony zostanie zwrócony podatnikowi (co do zasady w rozliczeniu rocznym).

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19.