Reprezentantów pokolenia Z jest na rynku pracy, naturalnie, coraz więcej. Opinie o ich zaangażowaniu i podejściu do wykonywanych zadań są podzielone. W Grupie ATERIMA postanowiliśmy zapytać młodych pracowników, jacy są naprawdę i które z obiegowych opinii o nich potwierdzają. Przebadaliśmy 1162 osoby. 

Zacznijmy od kwestii zdefiniowania, kim jest pokolenie Z. Panuje tutaj terminologiczny chaos, ze względu na różnie wytyczane granice pokolenia. Część specjalistów uważa, że są to urodzeni w 1990 roku i później, inni twierdzą, że to osoby, które przyszły na świat w latach 1993-2012. Trzecią granicą pokolenia pojawiającą się w definicjach jest 1995 rok, a czasem nawet rok 2000. Definiując naszą grupę docelową badania podeszliśmy do zagadnienia szeroko – pod lupę wzięliśmy osoby urodzone w 1990 roku i młodsze.

W powszechnej opinii

Zanim przygotowaliśmy kwestionariusz do badania dokonaliśmy przeglądu literatury zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Okazało się, że o ile publikacji na temat pokolenia Y (poprzednicy pokolenia Z) jest bardzo dużo, to o najmłodszych uczestnikach rynku pracy nie powiedziano jeszcze wiele. Zbierając jednak istniejące informacje oraz powszechne opinie funkcjonujące na rynku, można wyciągnąć wniosek, że osoby z pokolenia Z uważane są za:

  • mobilne,
  • otwarte i bezpośrednie,
  • chcące osiągnąć oszałamiającą karierę zawodową (najlepiej błyskawicznie, bez wysiłku),
  • cyfrowe – potrafią równolegle funkcjonować w świecie rzeczywistym oraz wirtualnym i płynnie przechodzić z jednego do drugiego. Dostęp do internetu jest młodym ludziom potrzebny 24 godziny na dobę; korzystają z wielu aplikacji. Uważa się, że w związku z tym: mają trudności w komunikacji bezpośredniej, w koncentrowaniu się dłużej na jednym zadaniu i lubią zmiany.

”Zetki” o sobie

Okazuje się, że pokolenie Z postrzega siebie inaczej. Badanych poprosiliśmy o zaznaczenie dowolnej liczby odpowiedzi spośród piętnastu przygotowanych charakterystyk (opartych właśnie o wcześniej przeprowadzone badania i powszechnie funkcjonujące opinie).Dla młodych ludzi najważniejsza okazała się informacja zwrotna na temat efektów ich pracy, a zatem aspekt związany z komunikacją (72%). Prawdopodobnie wynika to z kilku czynników. Po pierwsze otwartości i bezpośredniości młodych ludzi, wychowanych w świecie będącym globalną wioską. Po drugie z przyzwyczajenia do udzielania informacji zwrotnej przez nich samych. Pokolenie Z jeśli coś lubi, to „lajkuje”, wystawia opinie na temat wszystkiego, co ich otacza – miejsc, w których bywa, tego, co czyta, ogląda, kupuje i użytkuje.

W kontekście mobilności pokolenia Z warto zwrócić uwagę, że choć młode pokolenie deklaruje skłonność do zagranicznych wyjazdów w ramach wykonywanych zadań w pracy (56%), to zdecydowana mniejszość planuje lub rozważa wyjazd za granicę na stałe (23%). Trudno też mówić o dużej lokalnej mobilności młodych ludzi – mniej niż jedna trzecia jest skłonna do zmiany miejsca zamieszkania na terenie Polski.
Z naszych badań wynika, że stwierdzenie, jakoby dla pokolenia Z priorytetem była szybka kariera zawodowa, to zdecydowanie mit. Taką charakterystykę wskazano najrzadziej ze wszystkich. Nie jest też prawdą, że pokolenie Z nie potrafi wytrzymać ośmiu godzin bez dostępu do wszystkich aplikacji w swoim telefonie.

Jak współpracować
Choć jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami zamykania dużych grup społecznych w jednorodne ramy i szufladki, to z pewnością ”zetki” będą się wyróżniały na tle starszych pokoleń. Młodzi pracownicy wychowywali się w odmiennych technologicznie, społecznie i politycznie warunkach, które na pewno miały wpływ na ich podejście do życia, sposób komunikacji i podejmowania decyzji.
Warto pamiętać, że mają pełen wachlarz wad i zalet charakterystycznych dla młodego wieku – energii, otwartości, nierzadko głów pełnych pomysłów, ale najczęściej też nie mają życiowego doświadczenia. Potrzebują jasnych informacji o tym, czego się od nich oczekuje i (jak sami wskazują) informacji zwrotnych o tym, jak wykonują swoje obowiązki. Z pewnością warto zaznaczyć, że jest to pokolenie, które poza pracą ma swoje pasje i aktywności.

Więcej szczegółów, ciekawostek, liczb i zaskakujących informacji na temat pokolenia Z przeczytać można na: www.aterima.hr/raport-pokolenie-z

dr Anna Dolot, Ekspert HR w Grupie ATERIMA