Pomimo rosnących standardów polskiego rynku pracy, dostrzegane są działania o znamionach pracy przymusowej.  Świadomość społeczna tego problemu jest o wiele niższa niż jego skala. A warto uświadomić sobie, że praca przymusowa jest obecnie najczęstszą formą handlu ludźmi na świecie, także w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce.  Ofiarami przestępców padają nie tylko osoby pokrzywdzone, ale także przedsiębiorstwa, które często nieświadome praktyk swoich dostawców tracą reputację i kontrakty.

Z tego powodu, Polskie Forum HR wzięło udział w pracach grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę, działającej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w wyniku których interdyscyplinarny zespół ekspertów przygotował publikację „Praca przymusowa: Poradnik jak ją rozpoznać i przeciwdziałać” dla przedsiębiorstw nt. ryzyk pracy przymusowej, zawierającą wiele praktycznych narzędzi wspierających jej minimalizację.

Poradnik jest skierowany do przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, jak i innych podmiotów korzystających z pracy ludzi bezpośrednio (zatrudniając ich) lub pośrednio, które są świadome ryzyka i konsekwencji uwikłania w korzystanie z pracy przymusowej oraz które w sposób świadomy chciałyby wywiązać się z obowiązku zapewnienia poszanowania praw człowieka, w tym prawa do pracy oraz zakazu niewolnictwa.

Publikacja zawiera szereg narzędzi, takich jak  ankiety dla pracowników, ulotki informacyjne, listy pytań kontrolnych, przykładowe klauzule umowne, informacje o audytach, które ułatwią skuteczne zarządzanie ryzykiem pracy przymusowej.