Oczekiwany projekt ustawy dotyczący ochrony sygnalistów został przedstawiony przez rząd i skierowany do procesu konsultacji społecznych. 

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Główne założenia ustawy:

  • ustawa będzie miała zastosowanie do wszystkich podmiotów w sektorze publicznym oraz finansowym
  • w sektorze prywatnym będzie miała zastosowanie dla wszystkich pracodawców zatrudniających co najmniej 50 osób
    • pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób powinni wdrożyć przepisy ustawy do 17 grudnia 2021 roku, jeżeli ustawa do tego czasu nie zostanie przyjęta to niezwłocznie po jej wejściu w życie
    • pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 osób powinni wdrożyć przepisy ustawy do 17 grudnia 2023 roku
  • pracodawcy będą mieć obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, po konsultacjach ze stroną społeczną
  • za nieprzestrzeganie przepisów ustawy grożą sankcje karne w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności do lat 3

>>>Projekt ustawy<<<