Według raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2017 roku” liczba osób, które znalazły zatrudnienie za pośrednictwem agencji w 2017 roku wzrosła o 9% w porównaniu do poprzedniego roku.

Największą grupę stanowią pracownicy tymczasowi, których liczba w 2017 roku wyniosła 864 tys. osób, o 13% więcej niż w 2016 roku. Przypomnijmy, że firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniały w tym czasie 256 tys. osób, czyli 30% wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce.

W ramach pośrednictwa pracy na terenie RP pracę znalazło 301 tys. osób, a 163 tys. zostało skierowanych do pracy za granicę.

 

Liczba agencji zatrudnienia w Polsce w 2017 roku

Jak podaje Ministerstwo, liczba agencji w ubiegłym roku wyniosła 8858, to aż o 18% więcej niż w poprzednim roku. Jako obszar swojej działalności 36% wskazało pośrednictwo pracy na terenie RP, 30% pracę tymczasową.

Jeśli chodzi o formę działalności to 45% stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i aż 36% osoby fizyczne.

Praca tymczasowa w Polsce

Agencje zatrudniały w ubiegłym roku łącznie 864 tys. pracowników tymczasowych, 46% z nich w oparciu o umowy o pracę, o 4 pkt. procentowe mniej niż w roku ubiegłym. Przypomnijmy, że odsetek ten wśród firm członkowskich Polskiego Forum HR wyniósł w tym samym czasie 90%.

Nadal największa grupa pracowników zatrudniana jest przez łączny okres nieprzekraczający 3 miesięcy – 55% wszystkich zatrudnionych.

Spadła liczba umów zawieranych z pracownikami tymczasowymi z 2 011 002 w 2016 do 1 872 632 w 2017. Średnio na jednego pracownika tymczasowego przypadało 2,2  umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego. Ponad 50% liczby wszystkich umów dotyczyła zatrudnienia w pięciu grupach zawodów:

  1. Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste
  2. Magazynierzy i pokrewni
  3. Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
  4. Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów
  5. Pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

 

Cały raport:

„Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2017 roku”

 

Opracowanie : Polskie Forum HR