Od 1 sierpnia b.r. osoby poniżej 26. roku życia zwolnione są z podatku dochodowego. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zakres zwolnienia

Zwolnienie z podatku PIT dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i świadczą pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Zwolnienie podlega jednak ograniczeniom – nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą ani świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło. Roczny limit wynagrodzenia zwolnionego z PIT to kwota 85 528 PLN (na rok 2019 to 35 636,67 zł – wyliczenie proporcjonalne). Wynagrodzenie powyżej tych limitów będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Wniosek pracownika

W celu skorzystania ze zwolnienia już od sierpnia 2019 r., pracownik musi niezwłocznie złożyć pracodawcy wniosek w tej sprawie – oświadczenie, że jego dochody uzyskane od tego pracodawcy od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. będą w całości korzystały ze zwolnienia. W innym wypadku zaliczki na podatek będą nadal odprowadzane do urzędu skarbowego. Powstałe w ten sposób nadpłaty zostaną rozliczone po złożeniu rozliczenia rocznego. Od stycznia 2020 r. pracodawca nie będzie pobierał zaliczek na podatek automatycznie.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 Przygotowała: Karolina Kot,  specjalista ds. prawnych, Polskie Forum HR