Misja praca to projekt wolontariatu kompetencyjnego stworzony przez firmy członkowskie Polskiego Forum HR. W jego ramach pracownicy firm rekrutacyjnych wspierają młodzież w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

Do tej pory w projekt zaangażowanych było ponad 100 wolontariuszy z firm: Adecco, Bridge the Gap, Devire, Jobhouse, Kelly Services, People, Randstad i Trenkwalder. Wsparli oni blisko 300 młodych osób w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.

Czym jest wolontariat kompetencyjny?

Dzięki zaangażowaniu w wolontariat kompetencyjny pracownicy mogą wykorzystać swoje cenne umiejętności i doświadczenia nabyte w trakcie pracy zawodowej do pomagania potrzebującym takiego wsparcia organizacjom pozarządowym, non profit, placówkom pożytku społecznego, społecznościom lokalnym, czy też pojedynczym osobom.

Bezpośrednia grupa docelowa wolontariatu/ beneficjenci

Wychowankowie placówek opieki zastępczej (domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, ogniska, świetlice środowiskowe, ośrodki socjoterapii), którzy mają różne problemy związane ze skutecznym wejściem w samodzielne, dorosłe życie i odpowiedzialnym kierowaniem swoim rozwojem. Grupa wiekowa to osoby 16+. Niektórzy z nich nie posiadają pożądanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych/kompetencji, opuszczający placówkę w większości nie mają stałej pracy, nie kontynuują nauki w systemie stacjonarnym i zazwyczaj nie uczą się zawodu.

Główne cele

Zdobycie przez uczestników nowych kompetencji społecznych i emocjonalnych, pozwalających zbudować pozytywny obraz samego siebie i pokonać lęk przed otoczeniem.
Przygotowanie do samodzielnego podjęcia pracy – od procesu poszukiwania pracy poprzez proces rekrutacyjny (budowa CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna) aż po adaptację zgodną z normami współżycia społecznego w nowym miejscu pracy (ćwiczenie zdolności planowania kolejnych kroków do osiągnięcia zamierzonego celu – zdobycia i utrzymania zatrudnienia).
Udostępnianie beneficjentom praktyk/staży w zakładach pracy, z nami współpracujących, wizyty w biurach, job shadowing.

Charakter działań

Zajęcia warsztatowe z wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych:

  • trening kompetencji społeczno-emocjonalnych i komunikacyjnych
  • praktyczny trening poszukiwania zatrudnienia we współczesnej konfiguracji podmiotów na rynku pracy (umiejętności praktyczne – tworzenie CV i LM).

Wykorzystanie metod aktywizujących (np. scenki, odgrywanie ról, symulacje, praca nad przypadkiem, mapy mentalne, analiza materiału, burze mózgów etc.). Forma cykliczna. Dodatkowo łączenie warsztatów grupowych z konsultacjami indywidualnymi. Każdy cykl warsztatów merytorycznych zakończony jest obowiązkowo „prawdziwą” rozmową kwalifikacyjną w naszych biurach z rekruterem, który nie brał udziału w zajęciach. W ten sposób symulowane są warunki, odpowiadające rzeczywistym, z którymi wychowanek spotka się w przyszłości.

Wolontariusze

Pracownicy firm członkowskich Polskiego Forum HR. W gronie wolontariuszy mamy zarówno konsultantów ds. rekrutacji, researcherów, specjalistów ds. sprzedaży, specjalistów ds. komunikacji jak i kontrolerów jakości, analityków biznesowych, dyrektorów HR, a nawet prezesów. Znakomita większość wolontariuszy biorących czynny udział w projekcie ma wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne, przebyte kursy doradztwa zawodowego, coachingu, część ma doświadczenie w wolontariacie lub pracy z młodzieżą, co pozwala im dobrze wejść w rolę i z sukcesem przeprowadzić warsztaty.

Obszary tematyczne zajęć

  • umiejętności praktyczne (przygotowywanie CV i LM, selekcja informacji, rola Internetu w szukaniu zatrudnienia, wypełnianie formularzy online, autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej i podczas rozmowy telefonicznej z rekruterem, podkreślanie własnych atutów, metody samodzielnego poszukiwania pracy, ocena własnych kompetencji i potencjału, poszukiwanie swojej tożsamości zawodowej),
  • umiejętności miękkie: (praca w grupie, praca projektowa, właściwe nawiązywanie relacji interpersonalnych, komunikacja, przywództwo, otwartość na wiedzę, kultura osobista, praca nad własną motywacją).