Cel szkolenia:

Zapoznanie słuchaczy z praktycznymi zasadami stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Słuchacze uczestniczący w zajęciach nabędą  umiejętności elastycznego poruszania się w prawie pracy, szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w organizacji, właściwego komunikowania się z pracownikami w aspekcie najważniejszych instytucji prawa pracy jak rekrutacja, ochrona danych osobowych czy zwalnianie oraz  zatrudnianie pracowników i zleceniobiorców.

I. Zasady ochrony danych osobowych w prawie pracy.

 • Analiza poziomów ochrony danych osobowych w prawie pracy:
  • dane na żądanie,
  • dane za zgodą,
  • dane z inicjatywy.
 • Sposób pozyskiwania danych osobowych w prawie pracy.
 • Zasady ochrony pozyskanych danych osobowych w prawie pracy.

II. Prawne aspekty postępowania rekrutacyjnego.

 • Ogłoszenie rekrutacyjne, kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika, skierowanie kandydata na wstępne badania lekarskie.
 • Zasady różnicowania umów o pracę i umów cywilnoprawnych na podstawie stanowisk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
 • Zasady przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z wymogami przeciwdziałania dyskryminacji:
  • jakich pytań nie zadawać,
  • zasady przeprowadzania testów kwalifikacji.

III. Zasady zawierania umów o pracę.

 1. Sporządzanie umów o pracę (analiza trudnych przypadków, zmiana warunków pracy i płacy, daty zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy a czas pracy).
 2. Rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, określony, nieokreślony, na zastępstwo, o pracę tymczasową.
 3. Analiza rodzaju umów o pracę w aspekcie bieżących potrzeb Klienta.

IV. Rozwiązywanie umowy o pracę.

 • Zasady składania oświadczeń woli pracownikom o rozwiązywaniu z nimi stosunku pracy:
  • na mocy porozumienia stron,
  • z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Szczególne zasady wręczania tzw. „dyscyplinarek” czyli rozwiązywanie umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 • Sporządzanie pism o rozwiązywaniu umów o pracę – dopuszczalne przyczyny rozwiązywania umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów na czas określony
 • Prawne możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem objętym ochroną przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie dostępnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, stanowisk Ministerstwa Pracy i PIP.