SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO FORUM HR

Termin: 14 listopada 2018

Miejsce: Warszawa, siedziba Polskiego Forum HR

 

PROWADZĄCY

Piotr Wojciechowski

Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy. Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY

Kompendium wiedzy na temat zatrudniania pracowników tymczasowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w zakresie ich zatrudniania.  

Cel szkolenia:

Zapoznanie słuchaczy z zasadami zatrudniania pracowników tymczasowych z uwzględnieniem licznych zmian do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, które weszły w życie 1 czerwca 2017 r.

Wśród tych zmian wymienić należy w szczególności nowe zasady limitowania zatrudnienia tymczasowego, nowy system sankcji dla agencji oraz podmiotów korzystających z pracy pracowników tymczasowych, oraz nowe obowiązki dokumentacyjne nałożone na agencję i użytkownika.

Szkolenie przeprowadzane jest w trybie warsztatowym, z licznymi praktycznymi przykładami porównującymi pracę tymczasową z tradycyjnymi formami zatrudniania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków pracodawców użytkowników korzystających z pracy wykonywanej przez pracowników tymczasowych.

Szczegółowy program szkolenia:   

 1. Różnice prawne pomiędzy leasingiem pracowników, pracą tymczasową, a tradycyjnym stosunkiem pracy.

– umowa o pracę,

– umowa o pracę tymczasową,

– umowa tzw. leasingu pracowniczego

 1. Pojęcie trójstronnej formuły zatrudnienia: pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej.
 2. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pierwszego pracownika tymczasowego:

zasady sporządzania tzw. umów ramowych z pracodawcą użytkownikiem i załączników do nich,

 – zakres informacji niezbędnych od pracodawcy użytkownika

 – forma odbierania informacji niezbędnych od pracodawcy użytkownika

 – ustalenie zakresu przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy.

 1. Różnice w zakresie sporządzania umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, a zatrudnionym w tradycyjnym stosunku pracy:

wskazanie stron umowy, rodzaju umowy, długości czasu jej trwania, miejsca wykonywania umowy oraz rodzaju pracy, którą ma wykonywać pracownik tymczasowy.

 1. Praktyczne ćwiczenia z długości zatrudnienia pracownika tymczasowego i zleceniobiorcy tymczasowego – ustalanie długości zatrudnienia w jednej Agencji na rzecz jednego pracodawcy użytkownika.
 2. Zasady sprawowania nadzoru nad pracownikiem tymczasowym, rozdzielenie obowiązków pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej:

-nadzór nad czasem pracy,

-nadzór nad sposobem wykonywania przez pracownika tymczasowego powierzonych mu zajęć,

-zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom tymczasowym i nie tymczasowym po zmianach.

– sposób nabycia prawa do urlopu

– realizacja prawa do urlopu: dni wolne, ekwiwalent pieniężny

-odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych

– urlop na żądanie.

 1. Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych i pozostałych.

– pojęcie niedyskryminacji

– weryfikacja sposobu zatrudniania u pracodawcy użytkownika w zakresie praktyk dyskryminacyjnych,

– roszczenia pracownika tymczasowego z tytułu nierównego traktowania.

 1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników, w tym pracowników tymczasowych.
 2. Zasady rozwiązywania umów o pracę z pracownikiem tymczasowym, różnice i podobieństwa z regulacjami Kodeksu pracy.

– na mocy porozumienia stron

– z zachowaniem okresu wypowiedzenia

– bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach w ustawie o zatrudnianiu tymczasowym:

– oświadczenia pracowników i zleceniobiorców składane przedstawicielom Agencji

zasady wydawania świadectw pracy pracownikom i oświadczeń Zleceniobiorcom,

– ewidencja pracowników tymczasowych prowadzona przez pracodawcę użytkownika.  

 1. Zasady odpowiedzialności agencji i pracodawcy użytkownika za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu tymczasowym – nowa siatka wykroczeń, za co może karać Agencję sąd karny po interwencji inspektora pracy.
 2. Analiza prawna przepisów przejściowych przenoszących stary stan prawny do nowego stanu prawnego –

zasady liczenia długości zatrudnienia tymczasowego.