PROWADZĄCY

mec. Piotr Wojciechowski

PROGRAM

I. Planowanie czasu pracy
1. Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.
2. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie.
3. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.
4. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
5. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
6. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.
7. Planowanie odpoczynku.
8. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
9. Definicja dnia wolnego od pracy.
10. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).

II. Zarządzanie pracą nadliczbową
1. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
3. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
– różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje.
4. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

III. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej
1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.
4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.
5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).
6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.
7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.
8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.
10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.
11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

IV. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia
1. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.
2. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
3. Czas przejazdów a czas pracy.
4. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.
5. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
6. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

V. Czas pracy kadry zarządzającej
1. Kim są pracownicy zarządzający?
2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny? – stanowisko PIP i SN.
3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

VI. Zasady prowadzenia dokumentacji z zakresu czasu pracy
1. Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy.
2. Prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy.
3. Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.

VII. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć?
1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie.
2. Osoby ponoszące odpowiedzialność.
3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.