PROWADZĄCY

mec. Piotr Wojciechowski

PROGRAM

1. Różnice prawne pomiędzy leasingiem pracowników, pracą tymczasową, a tradycyjnym stosunkiem pracy.
– umowa o pracę,
– umowa o pracę tymczasową,
– umowa tzw. leasingu pracowniczego.
2. Pojęcie trójstronnej formuły zatrudnienia: pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej.
3. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pierwszego pracownika tymczasowego:
– zasady sporządzania tzw. umów ramowych z pracodawcą użytkownikiem i załączników do nich,
– zakres informacji niezbędnych od pracodawcy użytkownika
– forma odbierania informacji niezbędnych od pracodawcy użytkownika
– ustalenie zakresu przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy.
5. Różnice w zakresie sporządzania umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, a zatrudnionym w tradycyjnym stosunku pracy:
wskazanie stron umowy, rodzaju umowy, długości czasu jej trwania, miejsca wykonywania umowy oraz rodzaju pracy, którą ma wykonywać pracownik tymczasowy.
6. Zasady sprawowania nadzoru nad pracownikiem tymczasowym, rozdzielenie obowiązków pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej:
-nadzór nad czasem pracy,
-nadzór nad sposobem wykonywania przez pracownika tymczasowego powierzonych mu zajęć,
-zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom tymczasowym i nie tymczasowym.
– sposób nabycia prawa do urlopu
– realizacja prawa do urlopu: dni wolne, ekwiwalent pieniężny
-odwoływanie i przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych
– urlop na żądanie.
8. Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych i pozostałych.
– pojęcie niedyskryminacji
– weryfikacja sposobu zatrudniania u pracodawcy użytkownika w zakresie praktyk dyskryminacyjnych,
– roszczenia pracownika tymczasowego z tytułu nierównego traktowania
9. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników, w tym pracowników tymczasowych.
10. Zasady rozwiązywania umów o pracę z pracownikiem tymczasowym, różnice i podobieństwa z regulacjami Kodeksu pracy.
– na mocy porozumienia stron
– z zachowaniem okresu wypowiedzenia
– bez zachowania okresu wypowiedzenia.