PROWADZĄCY

mec. Przemysław Ciszek

PROGRAM

1. Zasady legalizacji pracy w Polsce
 Jakie nowe zasady obowiązują / będą obowiązywać od 2018 r. w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)
 W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw?
 W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?
 Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata
2. Zmiany przepisów dotyczących legalizacji pobytu 02.2018
 Mniej formalności przy zdobywaniu zezwoleń na pobyt i pracę (plus kart pobytu)
 Czy trzeba zawierać umowę przed wystąpieniem o zezwolenie na pobyt?
 Zezwolenia ICT i Mobile ICT
3. Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?
 Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
 Zezwolenie na pracę typu „A”
 Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy
 Jak ocenić, czy zezwolenie jest w ogóle konieczne
 zezwolenie na pobyt i pracę)
 Przejmowanie pracowników/zleceniobiorców innej firmy – co zrobić?
4. Legalizacja pobytu i pracy obywatel Ukrainy
 Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 Zatrudnienie „od nowa”
5. Legalizacja pracy i pobytu obywateli państw nieobjętych procedurą oświadczeniową
 Przejmowanie osoby już zatrudnionej
 Zatrudnienie „od nowa”
 Wybór dokumentów i wypełnienie wniosków (oświadczenie, zezwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę)
6. Legalizacja pobytu
 Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz krajowych?
 Zezwolenie na pobyt czasowy
 Ruch bezwizowy
7. Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować).
 Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a „procedura 108”.
 Przedłużanie zezwoleń na pracę
 Odnowienie dokumentów pobytowych