PROGRAM

 1. Legalizacja pobytu i pracy – wymogi bazowe
  1. dlaczego zezwolenie na pracę/oświadczenie nie wystarcza
  2. które dokumenty pobytowe nie mogą być łączone z wykonywaniem pracy
  3. obowiązki przy przechowywaniu dokumentów pobytowych
 2. Wybrane przypadki nie wymagające legalizacji pracy
  1. Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
  2. Posiadacze Karty Polaka
  3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  4. Studenci studiujący w Polsce
 3. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Zezwolenia na pobyt czasowy – karty pobytu
  3. „Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  4. Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu zawsze pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  5. Kłopotliwy „stempel” – procedura art. 108 ustawy o cudzoziemcach
  6. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 4. Zasady legalizacji pracy obywateli państw spoza UE przebywających w Polsce w ramach ruchu bezwizowego
  1. Co to jest ruch bezwizowy i jak z niego korzystać?
  2. Jakie państwa objęte są ruchem bezwizowym?
 5. Legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  1. Ile godzin w tygodniu/miesiącu
  2. może pracować cudzoziemiec zatrudniony na podstawie oświadczenia? – interpretacje PIP i MRPiPS
  3. Uproszczone przejście z oświadczenia na zezwolenie na pracę
  4. Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  5. Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?
 6. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E)
  1. Legalizacja pracy pracowników/zleceniobiorców
  2. Członkowie zarządu – pułapki legalizacyjne
  3. Delegowanie personelu, a aspekt legalizacyjny. Obowiązki podmiotów delegujących cudzoziemców do Polski w celu wykonywania pracy
 7. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Roszczenia przysługujące cudzoziemcowi
  3. Odpowiedzialność głównego wykonawcy oraz podwykonawców
  4. Jak legalnie rekrutować cudzoziemców przez zagranicznych pośredników pracy?
 8. Kryteria szczegółowe dotyczące zezwoleń na pracę w poszczególnych województwach – zwolnienia z obowiązku wykonywania testu rynku pracy
 9. Omówienie formularzy urzędowych
 10. Czy konieczne jest tłumaczenie dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

PROWADZĄCY

r. pr. Przemysław Ciszek

Jest partnerem zarządzającym w C&C Chakowski & Ciszek, radcą prawnym i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.