Cel
• Rozwinięcie umiejętności samodzielnego projektowania i realizacji sesji AC/DC.
• Doskonalenie umiejętności obiektywnej oceny kompetencji za pomocą AC/DC.
• Zwiększenie świadomości dotyczącej poznawczych mechanizmów diagnozy.
• Zwiększenie świadomości dotyczącej kompetencji asesora.
• Doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej.

Program

I. Proces projektowania ocen kompetencji
• Różnice pomiędzy Assessment a Development Centre.
• Projektowanie systemu oceny kompetencji – etapy projektu AC/DC.
• Grupa projektowa – skład, zadania i kompetencje członków projektu.
• Kontraktowanie procesu z uczestnikami i sponsorami projektu.

II. Tworzenie profili kompetencji stanowiskowych
• Czym jest kompetencja i jakie są jej praktyczne zastosowania?
• Jak definiujemy kompetencje?
• Zasady budowania profilu – Panel ekspertów i praca z listą kompetencyjną.
• Wybór skali oceny.
• Definiowanie i testowanie wskaźników behawioralnych kompetencji.

III. Projektowanie i testowanie zadań
• Zadania badawcze stosowane w diagnozie kompetencji.
• Przykłady różnych typów zadań – przegląd.
• Zadania abstrakcyjne i zawodowe – różnice, konsekwencje ich stosowania.
• Projektowanie zadań badawczych – procedura „Dziewięciu Kroków” .
• Dobór typu zadania do profilu kompetencji – budowanie matrycy.
• Projektowanie zadań ze względu na wskaźniki kompetencji.
• Zasady projektowania zadań: zasada realizmu, tożsamości, motywacji i komunikacji.
• Struktura i modyfikowanie zadań do badania różnorodnych kompetencji.
• Ilość i zakres informacji w opisie sytuacji (zasada ekonomii i wysycenia informacji).
• Testowanie zadań.
• Zachowania moderatora oraz asesorów jako element zadania badawczego.

IV. Diagnozowanie kompetencji – poznawcze mechanizmy diagnozy.
• Modele i etapy diagnozy: opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie zachowań.
• Źródła zbierania danych o kompetencjach: obserwacja uczestnika i samoobserwacja reakcji asesora.
• Dane obserwacyjne jako podstawa diagnozowania.
• Przyporządkowywanie zachowań do kompetencji.
• Rozróżnianie faktów od interpretacji i hipotez poznawczych.
• Etykietowanie, stygmatyzacja i korzystanie ze schematów poznawczych jako źródła błędów poznawczych.
• Wpływ wartości osobistych na formułowanie ocen.

IV. Kompetencje asesora.
• Uważność, obserwacja i samoobserwacja.
• Sporządzanie notatek: obserwacja zachowań, notowanie wypowiedzi, wskaźników wykonania oraz notowanie własnych reakcji emocjonalnych.
• Osobiste dominujące kanały zbierania i przetwarzania informacji u asesora.
• Słuchanie pasywne i aktywne; zbieranie informacji po zadaniu i weryfikacja hipotez.
• Język kodowania i język zapisu; korzystanie z różnych nośników zapisu.

V. Wash’up, czyli dyskusja asesorów i raportowanie.
• Taktyki prowadzenia dyskusji asesorów.
• Podział funkcji podczas dyskusji; wpływ ról zespołowych na przebieg wash’upu i rzetelność diagnozy.
• Grupowe podejmowanie decyzji: syndrom grupowego myślenia, polaryzacja, wywieranie wpływu, wypracowanie konsensusu.
• Raportowanie (różnorodne praktyki, język raportowania, ustalanie wzorów raportowania z klientem).

VI. Udzielanie informacji zwrotnej.
• Analiza raportu pod kątem silnych stron oraz kompetencji rozwojowych uczestnika.
• Struktura feedbacku.
• Formułowanie strategii feedbacku dopasowanych do uczestnika.
• Feedback a coaching; feedback formalny a rozwojowy.

VII. Trudne sytuacje podczas sesji AC/DC.
• Odpowiadanie na pytania i wątpliwości uczestników sesji.
• Formalne i nieformalne zachowania asesora.
• Obserwacja uczestników o niskiej aktywności behawioralnej podczas sesji.
• Radzenie sobie z sytuacjami emocjonalnymi.
Metody szkoleniowe:
zadania zespołowe, ćwiczenia w małych grupach, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, ćwiczenia w parach.
Czas trwania: 2 dni

PROWADZĄCE:
Wisława Grabarczyk – Kostka – trener wiodący
Psycholog biznesu, trener, coach, konsultant ds. rozwoju zasobów ludzkich z ok. 30 letnim stażem pracy. Członek EATA (Europejskiego Stowarzyszenia Analizy Transakcyjnej – w trakcie certyfikacji międzynarodowej). Od wielu lat szkoli (ponad 1500 dni szkoleniowych) zespoły z zakresu m.in. przywództwa, rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji, zarządzania zmianą, motywowania poprzez podejście coachingowe, zarządzania stresem, udzielania informacji zwrotnych, motywowania, budowania zaangażowanych zespołów, inteligencji emocjonalnej, delegowania zadań, zarządzania konfliktem, zarządzania relacjami, twórczego myślenia, asertywności, prowadzenia rozmów rozwojowych, budowania autorytetu lidera, budowania zaangażowanych zespołów, zarządzania stresem w pracy menedżera, skutecznego działania i zarządzania relacjami, skutecznego zarządzania czasem dla liderów, przezwyciężania oporów wobec zmian, negocjacji, odwagi menedżerskiej.
Jest autorką wielu metodologii do badania kompetencji menedżerskich dla Academy of Business Ernst & Young. Współtwórca i trener Akademii Asesora dla E&Y – kurs certyfikujący składający się z 12 modułów zakończonych egzaminem (zrealizowano 9 edycji tego programu).
Agnieszka Piątkowska – trener wspomagający
Partner i Career Coach w firmie Big Fish. Międzynarodowy ekspert ds. rekrutacji posiadający ponad 14 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi w obszarze „supply chain & procurement” w regionie Europy Centralno Wschodniej dla globalnych organizacji. Zajmuje się procesami rekrutacyjnymi średniej i wyższej kadry menedżerskiej oraz wysoko specjalistycznymi projektami. Międzynarodowy trener wewnętrzny/ mentor Big Fish z zakresu rekrutacji i selekcji. Członek międzynarodowego zespołu przeprowadzającego ocenę kandydatów.
Dyplomowany asesor posiada certyfikat Akademii Asesora organizowanej przez Ernst & Young Academy of Business. Twórca modelów kompetencyjnych i programów rozwojowych dla kadry zakupowej (m.in. „Procurement Leaders Academy”). Systematycznie prowadzi projekty rekrutacyjne w oparciu o modele kompetencyjne. Opracowała i prowadziła nadzór merytoryczny nad programami rozwojowymi m. in dla BSH, Vox, Brico Marche, PwC, Vattenfall, Wedel, Sanitec Koło, Superpharm, PZ Cussons, Mondi, DS. Smith, Cargotec, AXA, Auchan, Dovista.
Od 2009 r. wykłada „Zarządzanie karierą w Zakupach” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Twórca programu szkoleniowego „Career Management in Purchasing”. Współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie seminariów i spotkań dla słuchaczy studiów podyplomowych w obszarze rozwoju kompetencji i zarządzania karierą. Współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki – opracowała i dostarczyła cykl warsztatów dla członków stowarzyszenia. Koordynator szkoleń: definiuje programy szkoleniowe dla działów zakupów zgodnie z celami klientów. Coach współpracujący w ramach programów „career transitioning/ outplacement” z wyższą kadrą menedżerską – zrealizowała ponad 200h doradztwa indywidualnego i informacji zwrotnych z elementami coachingu.