Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

Firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniają ponad 2,5 tys. pracowników wewnętrznych w ponad 300 oddziałach na terenie całego kraju. W ubiegłym roku wsparły w zatrudnieniu blisko 300 tys. osób zarówno w formie pracy tymczasowej, rekrutacji stałych jak i delegowania za granicę.

desc image

Dbamy o rozwój rynku pracy

więcej

Wspieramy agencje zatrudnienia w dostarczaniu usług, które pomagają kandydatom odnaleźć właściwą prace a pracodawcom odpowiednich pracowników. Szukamy rozwiązań, które poprawiają funkcjonowanie rynku pracy. Dbamy o wysoką jakość usług świadczonych przez firmy członkowskie i przestrzeganie przez nich zasad etycznych. Promujemy dobre praktyki.
desc image

Opiniujemy i interweniujemy

więcej

Monitorujemy zmiany regulacji i dostarczamy pełną informację firmom członkowskim. Opiniujemy wszystkie projekty aktów prawnych, które mają wpływ na funkcjonowanie agencji zatrudnienia. Zwracamy uwagę na obszary problematyczne i proponujemy rozwiązania. Jesteśmy uczestnikiem dialogu społecznego w Polsce i w Europie.
desc image

Edukujemy

więcej

Współpracujemy z najlepszymi ekspertami, którzy co roku wspierają ponad 300 pracowników firm członkowskich w ich rozwoju. Dostarczamy szkolenia w zakresie regulacji prawnych jak i metod skutecznej realizacji procesów rekrutacyjnych. Wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego tworzymy studia podyplomowe Rekrutacja i Selekcja.
desc image

Analizujemy i dostarczamy informacje

więcej

Jako jedyny podmiot na rynku co kwartał publikujemy dane przedstawiające wyniki branży. Raz w roku badamy wysokość wynagrodzeń pracowników tymczasowych. Analizujemy trendy i ich przełożenie na funkcjonowanie rynku pracy. Dzięki nam Polska jest widoczna w światowych raportach opisujących branżę.
desc image

Budujemy wizerunek branży

więcej

Dostarczamy wiarygodnych informacji na temat sytuacji na rynku agencji zatrudnienia i jego wpływu na rynek pracy. Realizujemy kampanie budujące wizerunek branży nie tylko jako usługodawcy, ale również atrakcyjnego pracodawcy. Promujemy dobre praktyki rynku. Uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach branżowych.
desc image

Wspieramy firmy członkowskie

więcej

Dostarczamy informacje, które pomagają w prowadzeniu działalności zgodnie z literą prawa i najlepszymi praktykami rynku. Uzyskujemy stanowiska i interpretacje w zakresie wątpliwości prawnych. Oferujemy wzory dokumentów oraz procedury ułatwiające poruszanie się po zawiłościach legislacyjnym. Służymy wsparciem w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Kodeks etyczny

  • Kodeks reguluje zasady świadczenia usług oraz współpracy agencji zatrudnienia będących firmami członkowskimi zrzeszonymi w Polskim Forum HR – Związku Pracodawców (zwanym dalej “Związkiem”), obowiązujące wszystkich członków Związku.
  • Zasady funkcjonowania Związku, tryb przyjmowania i wykluczania jego członków określa Statut.
  • Nieprzestrzeganie reguł Kodeksu przez członka Związku może stanowić przyczynę jego wykluczenia ze Związku.
  • Firmy członkowskie propagują zasady Kodeksu wśród wszystkich partnerów, z którymi współpracują.
  • Wszelkie działania podejmowane przez firmy członkowskie powinna cechować dbałość o opinię branży agencji zatrudnienia, tak w sprawach etyki, jak i poziomu profesjonalizmu.
  • Spory związane ze stosowaniem Kodeksu Etycznego są rozwiązywane zgodnie z  „Procedurą zgłaszania i rozpatrywania skarg” Związku.
 • Firmy członkowskie i ich pracownicy w procesie realizacji usług agencji zatrudnienia muszą stosować się do wszystkich obowiązujących regulacji prawnych, zarówno ustawowych jak i poza ustawowych wymagań oraz oficjalnych wytycznych postępowania. Firmy członkowskie są zobligowane do śledzenia zmian wymogów prawnych oraz dostosowywania  się do nich w podejmowanej działalności usługowej.

 • a) Firmy członkowskie, bez względu na rodzaj oferowanych usług agencji zatrudnienia, zobowiązują się działać uczciwie w ramach wszystkich zadań związanych z procesem współpracy z kandydatami i z klientami oraz innymi agencjami zatrudnienia, zarówno członkowskimi jak i nie należącymi do Związku.

  b) Reprezentując poszukującego pracę lub klienta poszukującego pracowników, firma członkowska zobowiązuje się do nieskładania umyślnie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń, ukrywania istotnych dla stron faktów oraz składania skarg bez posiadania uzasadnionych podstaw.

  c)  Firmy członkowskie w procesie poszukiwania kandydatów i publikowania ofert zobowiązują się posługiwać się, niezależnie od używanego medium, ofertami pracy prezentowanymi w zgodzie z prawdziwymi warunkami zatrudnienia, dotyczącymi stanowisk, na które mają udokumentowane uprawnienia do przeprowadzenia rekrutacji.

  d) Wszystkie koszty, opłaty i usługi dodatkowe związane z realizacją zamówienia muszą zostać jasno i w sposób szczegółowy przedstawione klientowi przed uzyskaniem jego zgody na podjęcie współpracy, lub przed podjęciem jakichkolwiek działań dla realizacji zleconego zadania.

  e) Firmy członkowskie dokumentują wszystkie istotne etapy działań w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawa pracy i instrukcjami wynikającymi z przyjętych przez Związek dobrych praktyk.

  f) W działalności reklamowej i marketingowej firmy członkowskie obowiązuje zachowanie realizmu i obiektywizmu w przedstawianiu korzyści mogących wynikać dla kandydatów i klientów z oferowanych usług.

 • a) Firmy członkowskie zobowiązują się do stosowania zasad rzetelności, profesjonalizmu, sprawiedliwości i uczciwości w odniesieniu do zachowania poufności i prywatności informacji zarówno wobec poszukujących pracy, jak i klientów, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i wypracowanymi dobrymi praktykami.

  b) Firmy członkowskie i ich pracownicy mają obowiązek przetwarzać oraz przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • a) Firmy członkowskie zobowiązują się we współpracy z poszukującymi pracy, klientami oraz innymi partnerami, posługiwać się wytycznymi nakreślonymi przez prawa człowieka oraz regulacjami prawnymi, traktując ich bez uprzedzeń i dyskryminacji. W szczególności zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Członkowie zobowiązują się również do niepodejmowania działań opartych na dyskryminacyjnych instrukcjach klienta oraz promować wśród klientów zasady poszanowania różnorodności.

  b) Firmy członkowskie oraz ich pracownicy zobowiązują się do traktowania zarówno poszukujących pracy, jak i klientów z godnością i szacunkiem, jak również zapewnić im równość w obsłudze w oparciu o kwalifikacje zawodowe i obiektywne kryteria biznesowe.

  c) Firmy członkowskie powinny ustanowić procedury zabezpieczające przed stosowaniem nieetycznych lub niedozwolonych praktyk dyskryminacyjnych.

 • a) Firmy członkowskie zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w ocenie ryzyka dla poszukujących pracy oraz klientów oraz nie będą umyślnie narażać ich interesów.

  b) Firmy członkowskie zobowiązują się do wyczerpującego informowania poszukujących pracy w każdym przypadku, w którym istnieje realne ryzyko, że podjęcie pracy na oferowanym stanowisku może nieść zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa.

 • a) Firmy członkowskie zobowiązują się do przekazywania poszukującym pracy, zgodnie z wiedzą i za wyraźną zgodą klienta, szczegółowych informacji na temat oferowanego stanowiska pracy.

  b) Firmy członkowskie zobowiązują się do niepodejmowania działań, które mogłyby w sposób nieuczciwy lub nielegalny zagrozić zatrudnieniu kandydata poszukującego pracy.

  c) Firmy członkowskie zobowiązują się do niepodejmowania działań, które mogłyby w sposób nieuczciwy lub nielegalny odwodzić lub powstrzymywać kandydatów przed poszukiwaniem pracy przy wykorzystaniu innych źródeł ofert.

 • a) Firmy członkowskie zobowiązują się do przekazywania klientom wszystkich dostępnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o wyborze pracownika.

  b) Firmy członkowskie zobowiązują się do niepodejmowania działań, które mogłyby w sposób nieuczciwy lub nielegalny odwodzić lub powstrzymywać klientów przed poszukiwaniem pracowników przy wykorzystaniu innych źródeł ofert.

 • a) Firmy członkowskie zobowiązują się do dołożenia należytej staranności do utrzymywania i rozwijania zadowalającego poziomu adekwatnej i aktualnej wiedzy zawodowej zatrudnionych pracowników.

  b) Firmy członkowskie zapewniają, że ich pracownicy realizujący podejmowane projekty rekrutacyjne są odpowiednio przeszkoleni i kompetentni.

 • a) Firmy członkowskie oferujące usługi pracy tymczasowej zobowiązują się do przestrzegania zasad wyznaczonych Standardem Pracy Tymczasowej Związku, w szczególności:

  i. udzielają pracownikowi tymczasowemu rzetelnej informacji o charakterze podpisanej umowy i uświadomienia mu, że firma członkowska jest formalnym pracodawcą i jest odpowiedzialna za wypłacanie wynagrodzenia i regulowanie wszystkich świadczeń socjalnych związanych z zatrudnieniem.

  ii. zobowiązują się do szczegółowego informowana kandydatów na temat specyfiki i warunków zatrudnienia tymczasowego, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu i częstotliwości jego ustalania i wypłat w zgodzie z wymogami obowiązujących regulacji.

  iii. zobowiązują się do bezzwłocznego i właściwego wypłacania wynagrodzeń i wszystkich należnych świadczeń w zgodzie z ustalonymi warunkami umownymi i wymogami prawnymi.

  b) Firmy członkowskie nie będą podejmowały zobowiązań, które mogłyby stworzyć ryzyko dla wypłacalności wynagrodzeń należnych pracownikom agencji.

 • a) Firmy członkowskie prowadzące rekrutacje międzynarodowe zobowiązują się do przestrzegania wszystkich zasad określonych w treści Zasady 6 dodatkowo poszerzonych o informacje dotyczące kosztów życia w danej lokalizacji, gdzie znajduje się potencjalny pracodawca oraz przewidywaną długość kontraktu w zakresie przekazanym członkowi przez klienta.

  b) Firmy członkowskie prowadzące rekrutacje międzynarodowe zobowiązują się do przestrzegania odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w kraju przyjmującym pracownika dotyczących jego zatrudnienia. Wyczerpujące informacje na ten temat zostaną przekazane poszukującym pracy, klientom i innym partnerom.

  c) Firmy członkowskie rekrutujące pracowników z poza Polski zobowiązują się nie współpracować z pośrednikami pobierającymi opłaty za swoje usługi, o ile nie są to opłaty zgodne z regulacjami kraju prowadzenia ich działalności. Dodatkowo członkowie zobowiązują się dokładać należytej staranności w upewnianiu się co do zasad działania wykorzystywanych pośredników i potrafić wykazać, że takie starania zostały podjęte.

  d) Firmy członkowskie prowadzące rekrutacje międzynarodowe we współpracy z poszukującymi pracy powinny stosować zasady odpowiedzialności społecznej, rzetelności, profesjonalizmu, sprawiedliwości i uczciwości.

 • a) Firmy członkowskie, we współpracy z innymi agencjami, zarówno członkami Związku, jak i pozostającymi poza Związkiem, zobowiązują się działać z szacunkiem dla partnerów oraz tworzyć warunki uczciwej kooperacji i środowiska otwartej konkurencji.

  b) Firmy członkowskie, współdziałają w celu pełnej realizacji postawionych przed Związkiem zadań i występują wspólnie lub w porozumieniu z wszystkimi członkami Związku wobec władz państwowych, organizacji, mediów oraz instytucji publicznych.

  c) Członkowie deklarują wzajemną współpracę, zarówno w zakresie stałego podnoszenia standardów jakości świadczonych usług, jak również przestrzegania zasad etyki w toku prowadzonej działalności.

  d) W relacjach wzajemnych firmy członkowskie kierują się przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi zwyczajami handlowymi.

  e) Działania prowadzone przez firmy członkowskie nie mogą ograniczać zasady swobodnej konkurencji oraz praw kandydatów i klientów do swobodnego wyboru agencji zatrudnienia.

  f) Zakazane jest tworzenie porozumień, za pomocą których firmy członkowskie dążyłyby do naruszenia zasad opisanych w punkcie e). Działanie takie rozumiane będzie jako postępowanie sprzeczne z Kodeksem Etycznym.

  g) Firmy członkowskie deklarują gotowość do rozstrzygania wszelkich kwestii spornych wynikłych z prowadzonej działalności statutowej zgodnie z „Procedurą składania i rozpatrywania skarg” Związku.

Zarząd

 • Anna Wicha

  Prezes Zarządu

  Z Adecco związana  jest od 18 lat. W 2007 r. objęła stanowisko dyrektora generalnego. W latach 2010-2011 i 2014- 2015 odpowiadała także równolegle za całokształt działań strategicznych Adecco w Rumunii. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskiego Forum HR. Przez 8 lat była członkiem zarządu WEC World Employment Confederation  –  organizacji reprezentującej agencje zatrudnienia w Europie. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową oraz Institute of Management Development w Lozannie. W 2015 i 2016 roku znalazła się na prestiżowych listach  Staffing Industry Analysts’ Global Power 100 Women in Staffing  i Women in Staffing The International  50 –  czyli w gronie 100 i 50 najbardziej wpływowych kobiet branży rekrutacyjnej na świecie. W 2017 r. uplasowała się w pierwszej dziesiątce Rankingu 100 Kobiet Biznesu publikowanym przez Puls Biznesu. Jest członkiem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

   

   

   

  Anna Wicha
 • Olga Gierada-Jabłonka

  Wiceprezes Polskiego Forum HR

  Olga Gierada-Jabłonka jest związana z ManpowerGroup Polska, gdzie zarządza działem prawnym. Ukończyła studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, w tym w dziale prawa pracy Kancelarii GESSEL, jak i kierując działami prawnymi międzynarodowych grup kapitałowych. Specjalizuje się w obszarze kontraktowania, w tym umów międzynarodowych, jak też ochrony danych osobowych. Dysponuje rozległym doświadczeniem w zakresie outsourcingu, jak też atypowych form zatrudnienia, ochronie IP oraz IT. Olga Gierada-Jabłonka jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i założycielem fundacji, której celem jest szerzenie dostępu do pomocy prawnej oraz zapewnienie ochrony prawnej w aspektach społecznie istotnych, w tym praw człowieka.

 • Liliana Strupp

  Wiceprezes Polskiego Forum HR

  Liliana Strupp jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Z wyróżnieniem ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Pracuje w zawodzie od 20 lat, a od niemal 15 lat wykonuje zawód radcy prawnego. Jest również członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od ponad 14 lat współpracuje z Randstad Polska Sp. z o.o., a od 1 stycznia 2017 r. objęła stanowisko Head of Legal & Public Affairs grupy spółek Randstad w Polsce. Dziedzinami prawa, w których się specjalizuje są: prawo cywilne (ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów handlowych, także o zasięgu globalnym), prawo pracy, prawo własności intelektualnej oraz ochrona danych osobowych.

  .

 • Wojciech Ratajczyk

  Wiceprezes Polskiego Forum HR

  CEO Trenkwalder Group Polska. Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej. Do Grupy Trenkwalder dołączył w listopadzie 2013. Jest odpowiedzialny za całościowe zarządzanie firmą, jej strategią i długofalowym rozwojem w Polsce. Wcześniej od 2008 roku sprawował funkcję dyrektora generalnego międzynarodowej firmy dystrybuującej materiały budowlane, gdzie odpowiedzialny był za stworzenie modelu biznesowego spółki, jej fuzję, optymalizację łańcucha logistycznego, jak adaptacje światowej biznesowego spółki, jej fuzję, optymalizację łańcucha logistycznego, jak adaptacje światowej strategii Grupy w Polsce. Zasiada w Zarządzie Polskiego Forum HR od 2014 roku.

  Wojciech Ratajczyk
 • Michał Młynarczyk

  Członek Zarządu

  Prezes i wiodący konsultant spółki rekrutacyjnej Devire posiadających 10 biur w regionie CEE. Absolwent MBA University of Sydney, Ashridge i IMD ma 14 lat doświadczenia w budowaniu międzynarodowego giganta rekrutacji specjalistycznej – firmy HAYS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zasiadał w zarządzie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Fundacji Odpowiedzialności Społecznej a także reprezentuje Devire na łamach Polskiego Forum HR. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z zarządami nad ich strategiami pozyskiwania talentów a także budowania wizerunku pracodawcy.

 • Przemysław Kadula

  Członek Zarządu

  Przemysław Kadula, CEO, Talent Place – przedsiębiorca kierujący się wizją transformacji rynku pracy oraz pełnego wykorzystania potencjału człowieka. Wyróżniony na liście Forbes “30 under 30” zestawieniu 30 najzdolniejszych Polaków przed 30 rokiem życia. Wykreowane przez Przemysława Kadulę rozwiązania tworzą grupę Everuptive, która wprowadza HR w erę sharing economy. Od 2009 Founder i CEO portalu edukacyjnego Notatek.pl z milionem zarejestrowanych użytkowników, który łączy studentów i pracodawców. Współtwórca platformy digitalizującej onboarding oraz szkolenia Skillveo oraz platformy rekrutacyjnej Talent Place, w której pełni obecnie rolę Dyrektora Zarządzającego.
  W Talent Place  kieruje się misją wytyczania ścieżki zmian na rynku pracy w kierunku jakości, nowoczesności i elastyczności. W tym celu wdraża modele biznesowe wspierające budowanie partnerskich relacji takie jak crowdstaffing, innowacyjne i skuteczne metody pozyskiwania kandydatów jak talent pooling oraz tworzy miejsce pracy przyszłości w stylu work-life fit.

Firmy członkowskie

Partnerzy